•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt. "Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w 2017 - praktyczne wprowadzenie do zmian w procedurze administracyjnej"

Szkolenie pt.

Szkolenie pt. "Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w 2017 - praktyczne wprowadzenie do zmian w procedurze administracyjnej"

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do zgłaszania się i udziału w szkoleniu pn.:

„Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach w 2017
 - praktyczne wprowadzenie do zmian w procedurze administracyjnej


Termin szkolenia: 31.05.2017 r., godzina 9.00
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: PARR S.A., 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1
Koszt uczestnictwa: 369,00 złotych brutto (cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwę kawową, obiad)

Dla kogo:

·      Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
·      Pracownicy organów administracji rządowej
·      Pracownicy organów administracji samorządowej 

Cele szkolenia:

·   uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.

·   wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni

·   przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.

·   wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowoadministracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Zakres (program) szkolenia:
 
Część I
1. Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian, (data wejścia w życie 01.06.2017 r.), przepisy przejściowe
2. Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego
•    dotychczasowe zasady ogólne
•    zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
•    zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8 k.p.a.
•    zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.
•    zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.
•    zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.
•    nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
•    nowa definicja decyzji prawomocnej
3. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania
•    zmiany w art. 36–38 k.p.a.
•    zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości
•    ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
•    procedura rozpoznania ponaglenia
•    obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
4. Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym
•    tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
•    nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej
•    doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”
•    zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
•    możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
•    wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
•    usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)
•    nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.)
•    zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej
•    pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu
5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
•    charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
•    dobrowolność mediacji
•    prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
•    zasada poufności przebiegu mediacji
•    czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
•    koszty mediacji.
6. Nowa konstrukcja ugody administracyjnej
•    rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.)
•    prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
•    forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
•    treści ugody

Część II
7. Tryb „milczącego załatwienie sprawy”
•    konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy
•    przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
•    milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
•    termin milczącego załatwienia sprawy
•    możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
•    zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
8. Administracyjne postępowanie uproszczone
•    założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego
•    termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
•    powrót do postępowania zwykłego
•    ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
•    ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
•    ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji
9. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego
•    fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
•    oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
•    zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
•    wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
•    sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
10. Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.)
•    definicja administracyjnej kary pieniężnej
•    zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia
•    dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
•    odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia
•    terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności
•    odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej
•    udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej
11. Europejska współpraca administracyjna
12. Najważniejsze zmiany w postępowaniu sądowo-administracyjnym
•    zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 6 p.p.s.a.)
•    usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 p.p.s.a.)
•    sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne, termin wniesienia oraz tryb jego rozpoznania
•    mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym


Wykładowca, trener:

Michał Muzyczka – adwokat, wieloletni praktyk (m.in. prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego, oraz liczne sprawy dotyczące postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także z zakresu prawa pracy), posiadający bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego.
Specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, funkcjonowania jednostek samorządowych, jak również prawa pracy. Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi, oraz sądami administracyjnymi.


Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzach zgłoszeniowych.


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 676 09 85 wew.6
Robert Sudoł
e-mail: robertsudol@parr.pl

Szkolenie pt.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się