•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Oferta pracy

Oferta pracy

Oferta pracy

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 
ogłasza nabór na stanowisko
 
Asystent koordynatora projektu  
 
 
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5-letni staż pracy,
3) doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
4) posiadanie prawa jazdy kat. B
 
Wymagania pożądane:
1) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, bankowość, rachunkowość, zarządzanie finansami) lub studia podyplomowe z  zakresu zarządzania projektami lub zarządzania funduszami UE,
2) doświadczenie w realizacji  projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego udzielania dotacji na założenie działalności gospodarczej,
3) doświadczanie w obsłudze systemu SL2014,
4) doświadczenie w obsłudze aplikacji SHRIMP,
5) znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
6) znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
7) znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 /w zakresie wspierania przedsiębiorczości i wsparcia dla przedsiębiorców/.
 
Cechy i umiejętności, które kandydat powinien posiać:
1) samodzielność, komunikatywność,
2) sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, 
3) wysoka kultura osobista w obsłudze klientów,
4) bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel).
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, tj.:
1) Prowadzenie biura projektu /przyjmowanie stron/,
2) Prowadzenie korespondencji z Beneficjentami pomocy,
3) Aktualizacja bazy uczestników projektu w systemie SL 2014,
4) Sporządzanie zaświadczeń/korekt zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
5) Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej (sprawozdania sporządzane do UOKIK za pośrednictwem aplikacji SHRIMP),
6) Nadzór nad doradztwem biznesowym realizowanym dla Beneficjentów pomocy,
7) Monitoring wskaźników projektu,
8) Przeprowadzanie wizyt monitoringowych w siedzibach Beneficjentów pomocy.
 
Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) umowa o pracę na czas określony, do 30.06.2018 r.
4) praca na miejscu, w siedzibie PARR S.A. oraz możliwe wyjazdy służbowe na terenie woj. podkarpackiego,
5) praca w budynku w pełni dostosowanym do osób niepełnosprawnych /m.in. winda/
6) atrakcyjne wynagrodzenie.
 
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys zawodowy (CV)
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje),
5) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 921 j.t.)
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko Asystenta koordynatora projektu osobiście w sekretariacie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pok. 26, lub przesłać na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl w terminie do dnia 15 grudnia  2017 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do PARR S.A. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PARR S.A. - www.parr.pl
 

Oferta pracy

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się