•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Wsparcie w ramach projektu jest dedykowane w szczególności do następujących grup docelowych oraz rodzajów usług:
  1. pracownicy powyżej 50 roku życia,
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym),
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  4. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
  5. usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji

Limity dofinansowania:

mikro przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł

W przypadku osób i usług priorytetowych poziom dofinansowania jest wyższy o 10%

Kwota alokacji przeznaczona na nabór:  300 000 zł, w tym:
dla mikro przedsiębiorstw: 125 700  zł
dla małych przedsiębiorstw : 116 300 zł
dla średnich przedsiębiorstw: 58 000 zł

Regulamin wsparcia wraz z formularzem zgłoszeniowym do projektu jest do pobrania tutaj


Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 18.07.2018 do  07.08.2018

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Biurze projektu (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 27) lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:   
  • w przypadku doręczenia osobistego - datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego potwierdzoną pisemnie w biurze projektu,  
  • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej - datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora (Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
tel. (16) 633 63 88 wew. 2
tel. (16) 633 63 88 wew. 3

Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 27
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl

Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się