•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Staże ponownie w PARR S.A.

Staże ponownie w PARR S.A.

Staże ponownie w PARR S.A.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Nowe umiejętności - nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.03.2020 r.
Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 
Wartość ogółem projektu: 1 567 737,50
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 442 318,50

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

1)   kobiety

2)   osoby w wieku od 50 roku życia

3)   osoby długotrwale bezrobotne

4)    osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.


Formy wsparcia w projekcie:
Wszyscy uczestnicy projektu przejdą diagnozę potrzeb indywidualnych oraz poradnictwo zawodowe zakończone Indywidualnym Planem Działania. Dla uczestników projektu przewidziano także grupowe poradnictwo zawodowe prowadzone przez zewnętrznych doradców zawodowych.

Na podstawie diagnoz oraz Indywidualnych Planów Działań uczestnicy projektu przejdą szkolenia zawodowe. Szkolenia zawodowe zostaną przeprowadzone przez wykonawców zewnętrznych będą miały na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestnika projektu.

Po zakończeniu szkolenia rozpoczną się płatne 6-miesięczne staże zawodowe, odbywane w podmiotach gospodarczych, które zgłosiły swój udział w projekcie z chęcią zatrudnienia po zakończonym stażu Uczestnika Projektu. Przedsiębiorcy przyjmujący na staż zobowiązani będą zatrudnić stażystę przez min. 3 miesiące.

Bardziej szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zostaną zamieszczone już wkrótce na stronie www.parr.pl w zakładce Projekty.

KONTAKT:

Biuro Projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 22
telefon: (16) 633 63 88 wew. 5, (+48) 881 363 197
e-mail: noweperspektywy@parr.pl

Staże ponownie w PARR S.A.

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się