•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych" RPO WP 2014-2020

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach działania 9.3

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych" RPO WP 2014-2020

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach Osi Priorytetowej IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W ramach konkursu wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:
  • posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie województwa podkarpackiego;
  • w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200 osób na terenie województwa.
  • zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie województwa podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z których każdy posiada minimum 300 godzin doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zebrane w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z zapisami Regulaminu w ramach powyższego konkursu można realizować szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych. Szkolenia obejmują wyłącznie języki: angielski, niemiecki lub francuski.

Konkurs został ogłoszony 29 marca 2019 r., zaś możliwość finansowania powyższych działań istnieje od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2021 r. Biorąc jednak pod uwagę procedurę oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Projektodawców dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, rozstrzygnięcie konkursu planuje się na lipiec 2019 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 29.04.2019 r. do 10.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie  można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 25.04.2019 r. o godz. 10.00  w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi 7/1.

Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie do 24.04.2019 r. do godz. 14.00. pod nr tel. 16 633 63 88 wew.1.

Spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach działania 9.3

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się