•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt.: Nowy JPK oraz inne zagadnienia z zakresu podatku VAT w 2020 r. - 30.06.2020 r.

Szkolenie pt.: Nowy JPK oraz inne zagadnienia z zakresu podatku VAT w 2020 r. - 30.06.2020 r.

  • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Fundacją Edukacji Podatkowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu:

„Nowy JPK oraz inne zagadnienia z zakresu podatku VAT w 2020 r.”

Termin szkolenia:         30.06.2020 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:         PARR SA, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
Czas trwania:                 7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:                 Paweł Łabno
Koszt uczestnictwa:     350,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa)

Dla kogo:   
Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli biur rachunkowych czy innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT.

Cel szkolenia:
Omówienie zagadnień z zakresu podatku VAT, które ulegają zmianie w 2020 roku. W trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione takie zagadnienia jak: Nowy JPK-VAT, Split Payment, Biała Lista Podatników, Nowa Matryca Stawek VAT

Korzyści:
Przepisy z zakresu podatku VAT należą do najczęściej nowelizowanych regulacji prawnych, na których stosowanie istotny wpływ wywiera również orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi, ale przede wszystkim z praktycznym stosowaniem poszczególnych regulacji prawnych w obrocie gospodarczym oraz w relacji: podatnik - Skarb Państwa.

Program szkolenia:
I. Nowy JPK-VAT (JPK-V7M, JPK-V7K)
1. Istota zmian w zakresie JPK oraz deklaracji VAT
2. Katalog deklaracji VAT zastępowanych przez nowy JPK
3. Szczegółowe informacje dot. wypełniania JPK -V7M i JPK-V7K – w tym m.in.:
a)    uwagi techniczne;
b)    obowiązkowe kody dla wybranych kategorii towarów i usług– omówienie wszystkich kodów wymaganych mocą rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (kody: 01-013; MPP, TP, TT WNT itd.);
c)     oznaczenia dowodów sprzedaży (kody: RO, WEW, FP);
d)    kategorie transakcji wyłączone spod obowiązku stosowania kodów dla wybranych kategorii towarów i usług;
e)    ujmowanie sprzedaży zaewidencjowanej za pomocą kasy fiskalnej;
f)     ujmowanie faktur wystawionych do paragonów w JPK-V7M i JPK-V7K;
g)    ujmowanie sprzedaży nieudokumentowanej fakturą i niepodlegającej zaewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej.
4. Zasady wypełniania JPK-V7K za dwa pierwsze miesiące danego kwartału oraz za trzeci miesiąc danego kwartału
5. Termin wdrożenia JPK-V7M i JPK-V7K z uwzględnieniem przepisów szczególnych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19
6. Zasady korygowania JPK-V7M i JPK-V7K:
a)    samodzielna korekta JPK-V7M i JPK-V7K;
b)    korekta JPK-V7M i JPK-V7K w związku z wezwaniem naczelnika urzędu skarbowego;
c)    kara pieniężna 500 zł za błąd w JPK-V7M i JPK-V7K;
d)    błędy w JPK-V7M i JPK-V7K a odpowiedzialność karna skarbowa.
II. Mechanizm podzielonej płatności – uwagi praktyczne na tle orzecznictwa organów podatkowych
1. Zagadnienia praktyczne dotyczące MPP w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych:
a)    płatność kartą płatniczą/kredytową a MPP;
b)    płatność na rzecz komornika/organu egzekucyjnego a MPP;
c)    netting a MPP;
d)    cashpooling a MPP;
e)    kompensata a MPP (kompensata umowna vs kompensata ustawowa);
f)    “zatrzymanie” części płatności tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a MPP;
g)    faktoring a MPP;
h)    weksel a MPP;
i)     automatyczne zamieszczenia w treści faktury adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – błąd czy postępowanie prawidłowe?
j)     brak (obowiązkowej) adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – czy i jak korygować ten błąd?
2. Mechanizm podzielonej płatności a COVID-19
3. MPP a obowiązek oznaczania faktur w nowym JPK-VAT (JPK-V7M i JPK-V7K)
III. Istota zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz „białej listy podatników VAT” związana z COVID-19 oraz istota zmian, których wejście w życie planowane jest w trakcie 2020 r.
IV. Nowa matryca stawek VAT
1. Termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT
2. Klasyfikacje statystyczne stosowane w ramach nowej matrycy stawek VAT
3. Przykłady zmian stawek VAT dla wybranych towarów/usług
4. Wiążąca Informacja Stawkowa
V. Stosowanie 0 % stawki VAT względem WDT w świetle rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz ustawy o VAT
1. Domniemanie dostarczenia towarów do nabywcy w innym państwie członkowskim – wymogi dokumentacyjne na gruncie rozporządzenia Rady (UE) 2018/1912:
a)    dokumenty z grupy A;
b)    dokumenty z grupy B;
c)    „pochodzenie” dokumentów od podmiotów niezależnych;
d)    transport po stronie sprzedawcy – wymagane dokumenty;
e)    transport po stronie nabywcy – wymagane dokumenty, w tym dodatkowe oświadczenie nabywcy;
2. Dokumentowanie WDT na gruncie ustawy o VAT:
a)    dokumenty podstawowe (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT);
b)    oświadczenie nabywcy w przypadku wywozu towarów przez sprzedawcę lub nabywcę własnym środkiem transportu;
c)    dokumenty uzupełniające (art. 42 ust. 11 ustawy o VAT);
d)    inne rodzaje dokumentów stosowane w obrocie gospodarczym celem wykazania realizacji WDT.
3. Relacja rozporządzenia UE do ustawy o VAT – czym ma kierować ma podatnik?
4. Rozporządzenie UE lub ustawa o VAT – stanowisko Dyrektora KIS prezentowane w ramach interpretacji indywidualnych wydanych w 2020 r.
VI. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT, w tym dotyczące:
a)    wymogów związanych WDT;
b)    transakcji łańcuchowych „unijnych”;
c)    rozliczania importu towarów.
VII. Zmiany w zakresie kas fiskalnych:
a)    przedłużenie terminów na wymianę kas fiskalnych raportujących on-line;
b)    wirtualne kasy fiskalne;
c)    paragony elektroniczne.
VIII. Bieżące problemy z zakresu podatku VAT (m.in. paragony z NIP jako faktury uproszczone)
IX. Pytania i odpowiedzi


Osoba prowadząca:
PAWEŁ ŁABNO - doradca podatkowy nr 10584, prawnik, wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym; wielokrotnie reprezentował klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatku VAT; autor licznych publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Vademecum Głównego Księgowego), współautor Leksykonu VAT, wieloletni i uznany wykładowca z zakresu podatku VAT.

Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.
Z uwagi na konieczność zachowania standardów dotyczących bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), maksymalna ilość uczestników szkolenia wynosi 15 osób.
 

ZAPRASZAMY !!!

Szczegółowe informacje na temat szkolenia pod nr tel. 578 363 196 (osoba do kontaktu: Robert Sudoł)


Szkolenie pt.: Nowy JPK oraz inne zagadnienia z zakresu podatku VAT w 2020 r. - 30.06.2020 r.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się