•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 675 16 64, fax. (+48 16) 676 09 86, e-mail: info@parr.pl

O Agencji

O Agencji

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w lipcu 2004 roku. Jest instytucją otoczenia biznesu i funkcjonuje na zasadach „non profit”.

Akcjonariuszami PARR S.A. jest Gmina Miejska Przemyśl oraz pięć przemyskich spółek komunalnych (Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.).

Misją Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest „Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację przedsięwzięć nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięć i działalności bieżącej Agencji”.

PARR S.A. prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu, w szczególności miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Oferowane przez PARR S.A. usługi skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2008 r. PARR S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w zakresie usług informacyjnych i doradczych.

PARR S.A. funkcjonuje także w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), specjalistycznej sieci instytucji, które świadczą usługi wspierające przedsiębiorców. Sieć jest koordynowana przez agencję rządową - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

PARR S.A. wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.18/00075/2017), a od czerwca 2013 r.  posiada także wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (nr 9612).

Agencja realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Wartość środków pozyskanych przez PARR S.A. w latach 2004-2014 na realizację różnych projektów to blisko 26 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, szkoleń zawodowych dla osób pracujących, bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy.

W ramach czterech projektów realizowanych przez Agencję ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), PARR S.A. udzieliła blisko 340 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę wynoszącą prawie 15 mln zł.

Przy wsparciu PARR S.A powstało także 6 spółdzielni socjalnych, które dały pracę 36 osobom bezrobotnym. Możliwe to było dzięki projektowi pt. „Razem w biznesie”, realizowanemu w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Agencja aktywnie wspomaga również lokalne samorządy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Przygotowuje dla nich zarówno wnioski o dofinansowanie, jak również studia wykonalności inwestycji, których posiadanie jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie na realizację projektów infrastrukturalnych.

Na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego PARR S.A. opracowuje także strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany rozwoju transportu publicznego.

Obecna oferta PARR S.A. obejmuje:
 • Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków z programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (skierowane  do przedsiębiorców,  jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych) - kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, zarządzanie projektem,
 • Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego - przygotowywanie biznes planów, prognoz finansowych w związku z planowaną inwestycją,
 • Usługi informacyjno - doradcze związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Usługi księgowe (biuro rachunkowe),
 • Przygotowywanie studiów wykonalności inwestycji, niezbędnych przy ubieganiu się o dotacje na projekty infrastrukturalne,
 • Przygotowywanie dokumentów planistycznych dla jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Strategii Rozwoju, Lokalnych Programów Rewitalizacji),
 • Organizację szkoleń,
 • Wynajem sali szkoleniowo-konferencyjnej, warsztatowej oraz pracowni komputerowej,
 • Wynajem lokali użytkowych,
 • Pośrednictwo pracy (wyszukiwanie pracowników na zlecenie pracodawców).
Więcej na temat poszczególnych usług PARR S.A. można przeczytać w zakładce Usługi

PARR S.A. dysponuje własną pracownią komputerową z 17 stanowiskami, salą szkoleniowo-konferencyjną na 60 osób oraz salą warsztatową na 14 osób.

Siedziba Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1,w budynku który jest własnością PARR S.A.

W latach 2012-2014, dzięki realizacji projektu pt. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  budynek PARR S.A. został w całości zmodernizowany.

Budynek, w którym mieści się siedziba PARR S.A. jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada m.in. windę, dzięki której można dostać się na wszystkie kondygnacje) oraz wyposażony jest w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Bezpośrednio przy budynku znajduje się bezpłatny wewnętrzny parking na 35 samochodów.


Polecane

Newsletter

Zapisz się