•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

O Agencji

O Agencji

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została wpisana do KRS w dniu 20.08.2004 r. PARR S.A. jest zaliczana do grupy instytucji wspierających biznes, które są określane jako Organizacje Wsparcia Biznesu (OWB).  Klasyfikacja taka wynika m.in. ze statutu spółki, zgodnie z którym celem działania PARR S.A. jest m.in.:
 1. wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i regionu przemyskiego,
 2. inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
 3. inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
 4. podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Akcjonariuszami PARR S.A. są:
 • Gmina Miejska Przemyśl
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 • Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

PARR S.A. prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu, w szczególności miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Agencja realizuje swoje zadania statutowe w dużej mierze poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Wartość środków pozyskanych dotychczas przez PARR S.A. na realizację różnych projektów to ponad 46 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, organizacji szkoleń zawodowych dla osób pracujących, bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy, organizacji staży a także promocji potencjału turystycznego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Oferowane przez PARR S.A. usługi skierowane są do przedsiębiorców, osób indywidualnych, w szczególności zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej,  jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W ramach realizowanych projektów, PARR S.A. udzieliła 502 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę wynoszącą blisko 22 mln zł. Przy wsparciu Agencji powstało także 6 spółdzielni socjalnych, które dały pracę 36 osobom bezrobotnym.

Agencja aktywnie wspomaga również lokalne samorządy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Przygotowuje dla nich zarówno wnioski o dofinansowanie, jak również studia wykonalności inwestycji, których posiadanie jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie na realizację projektów infrastrukturalnych.

Oferta odpłatnych usług oferowanych obecnie przez PARR S.A. obejmuje:

1. Usługi doradztwa finansowego dla firm:
 • przygotowywanie wniosków o dotacje unijne
 • rozliczanie projektów unijnych
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki unijne na założenie firmy
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki unijne na rozwój firmy
 • przygotowywanie biznes planów
 • przygotowywanie prognoz finansowych dotyczących działalności/inwestycji

2. Usługi księgowe

3. Pośrednictwo w udzielaniu pożyczek unijnych - Centrum pożyczek unijnych dla biznesu

4. Organizacja szkoleń
 
5. Usługa „Twoje biuro” i usługa „Biuro na godziny”
 
6. Usługi z zakresu pozyskiwania funduszy dla samorządów:
 • przygotowywanie wniosków o dotacje unijne
 • rozliczanie projektów unijnych
 • przygotowywanie studiów wykonalności inwestycji

7.    Usługi z zakresu pozyskiwania funduszy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • przygotowywanie wniosków o dotacje unijne
 • rozliczanie projektów unijnych
 • przygotowywanie studiów wykonalności inwestycji

8.    Wynajem sal na potrzeby organizacji szkoleń, warsztatów i kursów komputerowych

9.    Wynajem lokali na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

Więcej na temat poszczególnych usług PARR S.A. można przeczytać w zakładce Usługi

PARR S.A. dysponuje własną pracownią komputerową, salą szkoleniową na 20 osób oraz salą warsztatową na 10 osób.

Siedziba Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1,w budynku który jest własnością PARR S.A. 

W latach 2012-2014, dzięki realizacji projektu pt. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  budynek PARR S.A. został w całości zmodernizowany.  Budynek, w którym mieści się siedziba PARR S.A. jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada m.in. windę, dzięki której można dotrzeć na wszystkie kondygnacje) oraz wyposażony jest w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Bezpośrednio przy budynku znajduje się bezpłatny wewnętrzny parking na około 30 samochodów.

PARR S.A. wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.18/00075/2017),  posiada także wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (nr 9612).

Prezes zarządu PARR S.A. - Piotr Pyszczuk

Rada Nadzorcza PARR S.A.:
Grzegorz Górski - Przewodniczący RN
Jerzy Ziętek - Zastępca Przewodniczącego RN
Marian Majka - Sekretarz RN


Polecane

Newsletter

Zapisz się