•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zrealizowane opracowania

Zrealizowane opracowania

Studia wykonalności i analizy efektywności kosztowej:


2019

 • Analiza efektywności kosztowej projektu projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cetula” (PROW);
 • Analiza efektywności kosztowej projektu projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikulice, gm. Gać na działce nr ewid. 240/77” (PROW);
 • Analiza efektywności kosztowej projektu projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Wapowce” (PROW);
 • Analiza efektywności kosztowej projektu projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn” (PROW);

2018

 • Studium wykonalności projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” (RPO WP);
 • Studium wykonalności inwestycji pn.  „Nadbudowa i przebudowa budynku SUW w Piwodzie” (RPO WP);
 • Studium wykonalności inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przyłącza wodociągowego Olszany - Śliwnica zakończonego urządzeniami przeciwpożarowymi” (RPO WP);

2017

 • Studium wykonalności projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica” (RPO WP);

2015

 • Studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Laszki” (RPO WP);

2013

 • Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla” (RPO WP);

2012

 • Studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w m. Kupiatycze i Rybotycze oraz budynków świetlic wiejskich w m. Nowe Sady, Kniażyce, Darowice” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa poprzez dobudowę sali gimnastycznej do budynku Gimnazjum w Huwnikach” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa budynku szkoły w Grzęsce o salę gimnastyczną z zapleczem, segmentem dydaktyczno-żywieniowym i łącznikiem” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” (RPO WP);
 •  Studium wykonalności projektu pn. „Budowa budynku przewiązki (łącznika) miedzy gimnazjum a sala gimnastyczną, przebudowa części budynku szkoły dla potrzeb przedszkola” (RPO WP);

2011

 • Studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach gm. Medyka wraz z rozbudową sieci wodociągowej” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystycznej rejonów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez modernizację kolejek i stworzenie centrów turystycznych” (PWT PL-BY-UA);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej rejonów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2089R Arłamów-Makowa w km od 10+595 do 20+994 oraz przebudowę drogi lokalnej - Niżankowice” (PWT PL-BY-UA);

2010

 • Studium wykonalności projektu pn. „Budowa drogi gminnej ul. M. Króla i ul. Kopernika w Żurawicy” (PWT PL-SK);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Modernizacja taboru transportu publicznego na alternatywne źródła zasilania - CNG” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu - ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Caritasowskie Centrum Integracji Społecznej” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmującego drogi: Przeworsk-Gać-Markowa (gr. powiatu), Nowosielce-Dębów, Dębów-Wojciechówka, Albigowa-Husów-Rzeki” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2091 R Przemyśl - Fredropol Huwniki w km 0+933 - 16+502” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr P 1577 R Gniewczyna-Gorzyce, nr P 1518 R Gniewczyna-Świętoniowa, nr P 1579 R Grzęska-Świętoniowa” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1724 R od km 0+000 do km 3+829 i nr 1766 R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej nr 1724 R od km 3+829 do km 5+880” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 60” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońska 27” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego 3” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Smolki 13” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śnigurskiego 16-18” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Renowacja i modernizacja XIX-wiecznej kamienicy znajdującej się w strefie objętej ochroną konserwatorską przy ul. Wodna 7” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Kompleksowa odbudowa zespołu pałacowo-parkowego oraz urządzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej w Medyce” (RPO WP);

2009

 • Studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych w zawodach technicznych” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Wykończenie budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją ogrodzenia stadionu Miejskiego Klubu Sportowego "Polonia" Przemyśl” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych i czytelni oraz auli dydaktyczno-widowiskowej i wyposażenie instytutu naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną” (RPO WP);

2008

 • Studium wykonalności projektu pn. „Remont nawierzchni jezdni odcinków dróg gminnych w miejscowości Wola Krzywiecka” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS - Sierakośce i Sólca - wieś” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111617 Kidałowice-Jarosław” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych przy przejściach granicznych w Medyce” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 R Wara - Stara Bircza” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka km 5+825 - 24+838” (RPO WP)
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk - Zarzecze -Siennów o długości 16,924 km” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk - Ujezna - Pełkinie o długości 8,330 km” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Aksmanice, Kłokowice, Młodowice i Fredropol wraz z oczyszczalnią ścieków w Sierakoścach” (RPO WP);
 • Studium wykonalności projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice, Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka” (RPO WP);

2007

 • Studium wykonalności projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Aksmanice, Kłokowice, Młodowice, Kormanice-Fredropol, Sierakośce" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Babice, Bachów, Skopów - Etap I" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nozdrzec i sieci kanalizacji sanitarnej wsi Hłudno, Wara i Izdebki" (INTERREG);

2006

 • Studium wykonalności projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rozbudowa i adaptacja budynków na siedzibę Muzeum Archidiecezjalnego im. Św. Bpa J.S. Pelczara – Etap I" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Budowa, modernizacja oraz wyposażenie infrastruktury produktu regionalnego „Błękitny San” - Krzeszów" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rozbudowa i Nadbudowa Budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jarosławiu" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu" (ZPORR);

2005

 • Studium wykonalności projektu pn. "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Żurawica" (INTERREG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół we Fredropolu" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Remont kapitalny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przemyślu przy ul. Słowackiego 21" (ZPORR);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Modernizacja oraz wyposażenie budynku dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów przy CKP w Przemyślu" (ZPORR);
 • Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu pn. "Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski - Etap I" (ZPORR);
 • Analiza ekonomiczno-finansowa do studium wykonalności projektu pn. "Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski - Etap II" (INTERREG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy" (INTERREG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Aksmanice, Kłokowice, Młodowice, Fredropol-Kormanice" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Babicach" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia w społeczności lokalnej poprzez wdrażanie programu zajęć sportowo-rekreacyjnych" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Rewitalizacja Terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu" (NMF i MFEOG);
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Gminy Grodzisko Dolne" (NMF i MFEOG);
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Przemyśla – I etap" (NMF i MFEOG);
 • Studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Fredropol" (PHARE 2003);

Strategie Rozwoju:


2018
 • Aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

2015

 • Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2016 - 2022
 • Strategia Rozwoju Gminy Przemyśl na lata 2016 - 2022

2014

 • Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl

2008

 • Strategia Rozwoju Edukacji dla Miasta Przemyśla na lata 2008 - 2015;
 • Strategia Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2008 - 2015;
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Mleczki;

2006

 • Strategia Rozwoju Gminy Skołyszyn na lata 2007 - 2015;
 • Strategia Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2007 - 2015;
 • Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2007 – 2015;

Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych:

2006

 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzywcza na lata 2007 - 2015;
 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Fredropol na lata 2007 - 2015;

Plany Rozwoju Miejscowości:

2006

 • Plan Rozwoju Miejscowości Medyka /Gmina Medyka/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Leszno /Gmina Medyka/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Bałaje /Gmina Lubaczów/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Torki /Gmina Medyka/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Babice /Gmina Krzywcza/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Huwniki /Gmina Fredropol/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Nozdrzec /Gmina Nozdrzec/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Krasiczyn /Gmina Krasiczyn/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Domaradz /Gmina Domaradz/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Skołyszyn /Gmina Skołyszyn/;
 • Plan Rozwoju Miejscowości Krowica Sama /Gmina Lubaczów/;

Plany Odnowy Miejscowości:

2009

 • Plan Odnowy Miejscowości Boratyn /Gmina Chłopice/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Chłopice /Gmina Chłopice/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Dobkowice /Gmina Chłopice/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Jankowice /Gmina Chłopice/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Lutków /Gmina Chłopice/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Łowce /Gmina Chłopice/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Zamiechów /Gmina Chłopice/;

2008

 • Plan Odnowy Miejscowości Tyczyn /Gmina Tyczyn/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Borek Stary /Gmina Tyczyn/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Budziwój /Gmina Tyczyn/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Żurawica /Gmina Żurawica/;
 • Plan Odnowy Miejscowości Maćkowice /Gmina Żurawica/;

Plany Rozwoju Lokalnego:

2006

 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Fredropol;

Programy Rewitalizacji:

2010

 • Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych Gminy Żurawica;
 • Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Popegeerowskich w Gminie Medyka na lata 2010-2015;

Plany Rozwoju Transportu Publicznego:


2015
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2015 - 2025

2014

 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Przemyskiego

2013

 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla  na lata 2013 – 2020;

2007


 • Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Przemyśla na lata 2007 - 2013;


Studium Komunikacyjne 

2014

 • Studium Komunikacyjne Przeworsko - Dynowskiego Obszaru Wsparcia


Wnioski o dofinansowanie


2018
 • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pt. "Termomodernizacja Budynku Gminnego w Krzywczy" (WFOŚiGW)
 • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pt. "Kanalizacja Babice etap II cz. 1" (WFOŚiGW)
 • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pt. "Kanalizacja Babice etap III cz. 1 Połanki" (WFOŚiGW)

2017
 • Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pt. "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie" (NFOŚiGW)Polecane

Newsletter

Zapisz się