•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Oferty pracy

Oferty pracy

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych

Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3-letni staż pracy,
 3. udział w realizacji minimum 1 projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub posiadanie doświadczenia w realizacji usług doradczych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne na kierunku: finanse, bankowość, rachunkowość, zarzadzanie finansami,
 5. aktywne prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu,
 6. bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel).

Wymagania pożądane:
 1. znajomość zasad dotyczących udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis,
 2. znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Cechy i umiejętności, które Kandydat powinien posiadać:
 1. komunikatywność,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. bardzo dobra organizacja pracy,
 4. samodzielność,
 5. sumienność, rzetelność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Udział w realizacji projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanego przez PARR S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

„Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”, to projekt w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu subregionu przemyskiego (miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski i powiat lubaczowski) będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, tj. m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo. Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem usług rozwojowych w pierwszej kolejności muszą wybrać wykonawcę usługi (poprzez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov) a następnie złożyć do PARR S.A. wniosek o dofinansowanie usługi. Dofinansowanie na usługi rozwojowe będzie wypłacane w formie refundacji po zrealizowaniu usługi i przedstawieniu przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających skorzystanie z usługi i zapłaceniu za nią.

Szczegółowy zakres zadań na stanowisku Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych:
 1. Informowanie przedsiębiorców o zasadach funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym również podczas dyżurów w zamiejscowych Punktach Konsultacyjnych /Lubaczów, Jarosław, Przeworsk/.
 2. Pomoc przedsiębiorcom w wypełnianiu dokumentów dotyczących usług rozwojowych dostępnych za pomocą BUR, w tym również podczas dyżurów w zamiejscowych Punktach Konsultacyjnych /Lubaczów, Jarosław, Przeworsk/.
 3. Weryfikacja dokumentów składanych przez przedsiębiorców dotyczących usługi rozwojowej, w szczególności kwalifikowalności uczestników (przedsiębiorstw i pracowników), w tym możliwości udzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej.
 4. Przygotowywanie dla przedsiębiorców umów (promes) dotyczących usług rozwojowych.
 5. Monitorowanie prowadzonych usług rozwojowych, w tym również pod kątem ich jakości, z uwzględnieniem oceny wsparcia przez uczestników.
 6. Kontrola realizacji usług rozwojowych, w tym na miejscu realizacji usługi.
 7. Weryfikacja dokumentów dotyczących zrealizowanych usług rozwojowych.

Warunki pracy:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. umowa o pracę na czas określony, od 01.08.2018 r. do 31.12.2021 r.
 4. praca w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu oraz zamiejscowych Punktach Konsultacyjnych  /2 razy w tygodniu wyjazd do Lubaczowa, Jarosławia lub Przeworska/,
 5. budynek siedziby PARR S.A. mieszczący się w Przemyślu w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych /m.in. winda/,
 6. wynagrodzenie: 3500-3800 zł brutto

Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany 3  letni staż pracy,
 5. kserokopie dokumentów jednoznacznie potwierdzające wymóg dotyczy udziału w realizacji minimum 1 projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub posiadania doświadczenia w realizacji usług doradczych dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 921 j.t.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko Doradca ds. obsługi Bazy Usług Rozwojowych osobiście w sekretariacie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pok. 26, lub przesłać na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl w terminie do dnia 10 sierpień 2018 r. do godz. 16.00. Aplikacje, które wpłyną do PARR S.A. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej PARR S.A. - www.parr.pl
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci będą mogli odebrać w sekretariacie PARR S.A. (pok. 26) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej ulegną zniszczeniu.

Zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t) informujemy, że Prezes Zarządu PARR S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skarg 7/1 jest administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w PARR S.A.
Dane osobowe zbierane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru, w celu wyłonienia kandydata do pracy w  Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Każdy kandydat, którego dane są przetwarzane w celu związanym z realizacją procesu naboru, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przekazanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy.Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się