•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu II

 • ue 0

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu II



Realizacja projektu pozwala na objęcie wsparciem animacyjnym, szkoleniowym, doradczym i informacyjnym z zakresu wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego instytucje z terenów powiatów: przemyskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego i przeworskiego.

Grupy priorytetowe, do których skierowana jest oferta Ośrodka to:
 • Organizacje pozarządowe,
 • Jednostki samorządowe oraz ich jednostki organizacyjne (w tym szkoły, przedszkola),
 • Podmioty, które dotychczas nie aplikowały o środki w ramach POKL, aplikowały w niewielkim stopniu lub aplikowały bez powodzenia
Usługi świadczone przez Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu obejmują w szczególności:

 • Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS.
 • Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS.,
 • Usługę informacyjną nt. możliwości skorzystania z projektów finansowych ze środków EFS,
 • Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS,
 • Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS,
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS,
 • Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS,
 • Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

Szkolenia ogólne i specjalistyczne obejmować będą następujące zakresy tematyczne:

Szkolenia ogólne:
 • Diagnozę problemów środowisk lokalnych i możliwości sfinansowania ich rozwiązań z EFS
 • Budowanie logiki projektu
 • Metodologię zarządzania projektem
 • Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych
 • Procedury raportowania i rozliczania projektów - praca z generatorem wniosków płatniczych
 • Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów
Szkolenia specjalistyczne

 • Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS
 • Zamówienia publiczne w trakcie realizacji projektów z EFS
 • Zasady rozliczania, ewidencjonowania i raportowania pomocy publicznej w ramach projektów EFS
 • Partnerstwa zawiązywanie i rozwój
W ramach planowanych rezultatów projektu:
 • przeszkolonych zostanie 390 osób,
 • odbędzie się 80 dni szkoleń ogólnych i specjalistycznych,
 • wykonanych zostanie 1000 godzin doradztwa ogólnego, doradztwa specjalistycznego natomiast 130 godzin,
 • 200 osób skorzysta z usług doradztwa ogólnego i specjalistycznego,
 • zawiązanych zostanie 20 partnerstw lokalnych,
 • 22 zawarte partnerstwa na rzecz rozwoju będą wspierane przez animatora.
Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy, z którymi można umówić się dzwoniąc pod
numer tel. (0-16) 676-02-63, (0-16) 676-02-60.

W trakcie spotkań doradczych będą mieli Państwo możliwość konsultacji projektu od fazy powstania jego założeń do fazy realizacji i rozliczania.

Kadra projektu:

Józef Kołodziej - Kierownik projektu
e-mail: kierownik_przemysl@roEFS.pl, tel.: (16) 676 02 60

Daniel Smuczek - Asystent kierownika projektu
e-mail: danielsmuczek@parr.pl, tel.: (16) 676 02 63

Katarzyna Fedec - Specjalista ds. informacji i promocji
e-mail: info_przemysl@roEFS.pl, tel.: (16) 676 02 63

Animator:

Agata Słaby – Animator
e-mail:animator@parr.pl, tel.: (16) 676 02 62

Doradcy Kluczowi:

Józef Kołodziej - Doradca Kluczowy
e-mail: kierownik_przemysl@roEFS.pl, tel.: (16) 676 02 60

Piotr Słaby – Doradca Kluczowy
e-mail:pslaby@parr.pl, tel.: (16) 676 02 63

Agata Słaby – Doradca Kluczowy
e-mail:agataslaby@parr.pl, tel.: (16) 676 02 62

Trenerzy Kluczowi:

Ireneusz Kubiś
e-mail: specinfoprom@parr.pl, tel.: (16) 676 02 63

Józef Kołodziej
e-mail: specinfoprom@parr.pl, tel.: (16) 676 02 63


Polecane

Newsletter

Zapisz się