•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu

 • ue 0

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w PrzemyśluPrzemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedłużyła działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu na okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

Celem projektu jest:

    zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS;
 • aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS oraz zachęcanie lokalnych organizacji i pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów z EFS;
 • wsparcie na etapie „dojrzewania” projektu (identyfikacja problemów z zakresu zasobów ludzkich i sposobów ich rozwiązywania na poziomie lokalnym);
 • pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy, najlepszych praktyk w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy i edukacji;
 • uzupełnianie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach aplikowania i wdrażania projektów;
 • poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem tj. zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna, sprawozdawczość itp.
Ośrodek świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
 • Udzielanie podstawowych informacji nt. EFS,
 • Udzielanie informacji dotyczących możliwości finansowania projektów ze środków EFS,
 • Świadczenie usług informacyjnych nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS na terenie województwa podkarpackiego,
 • Doradztwo w zakresie opracowywania, zarządzania, wdrażania i realizacji projektów finansowanych z EFS,
 • Animowanie lokalnych partnerstw i inicjatyw w zakresie EFS,
 • Szkolenia z zakresu opracowywania, zarządzania, wdrażania i realizacji projektów finansowanych z EFS.
Oferta Regionalnego Ośrodka EFS skierowana jest przede wszystkim do:
 • Publicznych służb zatrudnienia
 • Instytucji szkoleniowych
 • Ochotniczych hufców pracy
 • Organizacji związków zawodowych
 • Organizacji bezrobotnych
 • Organizacji pracodawców
 • Przedsiębiorców
 • Organizacji pozarządowych
 • Jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 • Szkół (w tym uczelni wyższych)
 • Jednostek naukowych
 • Innych instytucji z terenu Miasta Przemyśla oraz z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego.
W ramach planowanych rezultatów projektu
 • przeszkolonych zostanie 336 osób reprezentujących 165 instytucji,
 • odbędzie się 40 dni szkoleń z wybranej tematyki,
 • liczba godzin doradztwa ogólnego stanowić będzie 380 godzin, doradztwa specjalistycznego natomiast 200 godzin
 • zawiązanych zostanie 6 partnerstw lokalnych

Oferta szkoleniowa pozwalająca zrealizować założone cele będzie obejmować następujące tematy:

1. Szkolenia ogólne
 • Kwalifikalność, sprawozdawczość i monitoring w projektach w ramach PO KL
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL
 • Warsztat z zakresu budowania budżetu projektu w ramach PO KL
 • Tworzenie projektu dla partnerstwa w ramach PO KL
2. Szkolenia specjalistyczne
 • Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego    
 • Warsztat z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • Proces planowania projektów i zarządzania nimi w kontekscie EFS
Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: roefs@parr.pl

Kadra Projektu

Józef Kołodziej - Kierownik projektu
e-mail: kierownik_przemysl@roEFS.pl, tel.: (16) 676 02 60

Agnieszka Muzyczka - Asystent kierownika projektu
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl, tel.: (16) 676 02 60

Patrycja Bembenek - Specjalista ds. informacji i promocji
e-mail: info_przemysl@roEFS.pl

Animator

Agata Słaby – Animator,
e-mail:animator@parr.pl, tel.: (16) 676 02 60

Doradcy Kluczowi

Agata Słaby – Doradca Kluczowy,
e-mail:animator@parr.pl, tel.: (16) 676 02 60

Piotr Pyszczuk – Doradca Kluczowy
e-mail:info_przemysl@roEFS.pl

Doradcy Specjalistyczni

Maciej Brodowicz
Wiesław Kąkol
Trenerzy Kluczowi

Maciej Brodowicz – Trener Kluczowy
e-mail:info_przemysl@roEFS.pl

Rafał Kata – Trener Kluczowy
e-mail:info_przemysl@roEFS.pl

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne na stronie internetowej

www.przemysl.roefs.pl


Polecane

Newsletter

Zapisz się