•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Po prostu ... na swoim

 • praca 0

Po prostu ... na swoim

O PROJEKCIE:

Początkiem kwietnia 2006 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Po prostu ... na swoim". Wniosek został złożony w połowie grudnia 2005 i po przejściu pozytywnej weryfikacji w dniu 16 marca 2006 roku została podpisana umowa o jego dofinansowanie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przyznane dofinansowanie ze środków UE wynosi 429 573,76 złotych.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości".

Celem ogólnym projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Adresatami projektu są osoby zamieszkałe w powiecie przemyskim, jarosławskim lub przeworskim, nie zarejestrowane jako bezrobotne, w szczególności:
 • młodzież do 25 roku życia
 • studenci
 • absolwenci szkół wyższych
 • osoby pracujące, w tym zagrożone utratą pracy
W ramach projektu beneficjenci będą mieli możliwość:
 • udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
 • skorzystania z indywidualnych usług doradczych z zakresu zarządzania firmą
 • otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności ma na celu udzielenie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych inwestycji umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowo zarejestrowanemu mikroprzedsiębiorcy (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). Wysokość dotacji uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, maksymalnie będzie mogła wynieść 20 000 PLN. Ze środków dotacji pokrywane będzie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, natomiast pozostałe 25% będzie musiał ponieść wnioskodawca ze środków własnych.
 •   otrzymania wsparcia pomostowego w formie comiesięcznych dotacji
Wsparcie pomostowe będzie miało postać bezzwrotnej pomocy kapitałowej wspomagającej "przetrwanie" przedsiębiorcy do uzyskania przez niego płynności finansowej. Wypłacane będzie w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 PLN przez okres pierwszych 6-mcy działalności (liczonych od zarejestrowania firmy), z możliwością przedłużenia o kolejne 6 m-cy. Kwota wsparcie pomostowego ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat (np. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne).

Proponowane w projekcie formy wsparcia stanowią kompleksową ofertę skierowaną do osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Połączenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz indywidualnego doradztwa, z jednoczesną możliwością otrzymania wsparcia finansowego, stwarza solidne podstawy do pokonania barier przez początkującego przedsiębiorcę.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 96 godzin szkoleń oraz 240 godzin doradztwa i będzie mogło skorzystać z nich 30 osób.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są osobiście w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00-16.00, lub wstępnie telefonicznie /tel. 016 670-27-49.


Polecane

Newsletter

Zapisz się