•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Język obcy kluczem do podniesienia atrakcyjności pracownika na rynku UE

  • jezyk 0

Język obcy kluczem do podniesienia atrakcyjności pracownika na rynku UE

Początkiem lutego 2006 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Język obcy kluczem do podniesienia atrakcyjności pracownika na rynku UE". Wniosek dotyczący powyższego projektu PARR S.A. złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w połowie listopada 2005 r. i po przejściu pozytywnej weryfikacji, w dniu 1 lutego 2006 r., została podpisana umowa przyznająca środki na jego realizację. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 861 037,50 złotych.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Celem ogólnym projektu jest stworzenie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, co pozwoli im na dostosowanie się do potrzeb regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celami szczegółowymi są: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języka angielskiego oraz przekonanie uczestników szkoleń do idei społeczeństwa ustawicznie kształcącego się.

Adresatami projektu są pracujące osoby dorosłe z terenu miasta Przemyśla i Jarosławia oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego i z Dynowa (powiat rzeszowski) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy.

Zgodnie z założeniami projektu zostały zrealizowane 3 cykle bezpłatnych kursów z zakresu języka angielskiego, które przygotowały pracowników do praktycznego wykorzystania języka obcego w miejscu pracy, jak również w typowych sytuacjach interpersonalnych. W ramach prowadzonych kursów przewidziano trzy poziomy zaawansowania, dostosowane do wyjściowego poziomu znajomości języka beneficjentów:
  • Język angielski dla początkujących (126 godz.)
  • Język angielski dla średniozaawansowanych (126 godz.)
  • Język angielski dla zaawansowanych (123 godz.)
Poziomy II i III skończyły się egzaminem i uzyskaniem (przy pozytywnym zdaniu egzaminu) certyfikatu TELC. Uzyskanie certyfikatu było bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń otrzymali nieodpłatnie podręczniki i materiały do zajęć, drobny poczęstunek na zajęciach, a dojeżdżający na szkolenia również zwrot kosztów dojazdu.

Posługiwanie się językiem obcym, najczęściej językiem angielskim jest obecnie podstawowym wymogiem w wielu miejscach pracy. W realiach uczestniczenia Polski w strukturach UE, coraz więcej obcokrajowców staje się klientami, inwestorami, czy współpracownikami w polskich firmach i instytucjach. Sytuacja ta stwarza konieczność stałych kontaktów (rozmów, korespondencji), w których niezbędne jest posługiwanie się najczęściej językiem angielskim.

Przeprowadzenie szkoleń językowych pozwoliło osobom pracującym zdobyć umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim, co stanowi priorytetową umiejętność we współczesnych realiach, zarówno na płaszczyźnie działań gospodarczych, społecznych i kulturowych. Znajomość języka obcego otwiera bowiem na świat, zwiększa możliwości wymiany kulturowej oraz pozwala przełamać bariery psychologiczne w komunikacji. Pozwala więc świadomie uczestniczyć w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Jest to umiejętność, bez której trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie w świecie.

Kursy ukończyło z pozytywnym wynikiem 376 osób, a 106 osób uzyskało dodatkowo certyfikat TELC na poziomie B1 lub B2. Szkolenia organizowane były w Przemyślu, Jarosławiu i Dubiecku i skorzystało z nich 390 osób. Projekt w swoich założeniach zakładał równy dostęp do szkoleń dla kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, które pomimo swoich kwalifikacji często są dyskryminowane na rynku pracy. Wśród uczestników szkoleń 63 % stanowiły kobiety tj. 245 osób. Osoby zamieszkujące tereny wiejskie stanowiły natomiast 32 % wszystkich beneficjentów. Najwięcej uczestników szkoleń mieściło się w przedziale wiekowym 26-35 lat tj. 50% oraz 36-45 lat, tj. 24%. 15% stanowiły osoby w wieku powyżej 46 lat. Beneficjenci z tej ostatniej grupy byli traktowani priorytetowo podczas rekrutacji. Ze szkoleń najchętniej korzystały osoby z wyższym wykształceniem tj. 79%.

W trakcie realizacji projektu wśród uczestników szkoleń przeprowadzone zostało badanie ankietowe badające osiągnięcie założonych rezultatów miękkich projektu tj. zwiększenie motywacji beneficjentów do podnoszenia swoich kwalifikacji, osiągnięcie satysfakcji, wzrost samooceny dotyczącej szans na awans zawodowy oraz kształtowanie przez beneficjentów wizerunku osoby kreatywnej w miejscu ich zatrudnienia. Z analizy ankiet, obejmujących trzy cykle szkoleniowe wynika, iż przed rozpoczęciem szkoleń 74% beneficjentów ostatecznych określało swoją motywację do podnoszenia kwalifikacji jako dużą, po ukończeniu szkolenia odsetek ten wzrósł do 89%. W przypadku oceny szans na awans zawodowy odsetek beneficjentów określający swoje szanse jako wysokie uległ zwiększeniu z 39% (przed szkoleniem) na 61% (po szkoleniu). 21% uczestników szkoleń uważa, że znajomość języka angielskiego pozwoli im na podniesienie kwalifikacji i rozwój zawodowy, a 13% beneficjentów twierdzi, że pozwoli na znalezienie atrakcyjnej pracy. 20% beneficjentów planuje w najbliższym czasie zmianę zatrudnienia. 97% beneficjentów ostatecznych oceniło pozytywnie przeprowadzone kursy, a wielu wyraziło chęć na kontynuację kursu językowego na wyższym poziomie w kolejnych projektach.

Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu 2007r. Łącznie w projekcie przeprowadzonych zostało 3261 godzin szkoleń.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu wiedzy lokalnego społeczeństwa na temat możliwości korzystania ze środków unijnych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i do uświadomienia opłacalności inwestowania w kapitał ludzki, a także zmiany postawy z pasywnej na aktywną. Wymienione korzyści przyczyniają się do kreowania nowoczesnego rynku pracy regionu i są sukcesem projektu.

 


Polecane

Newsletter

Zapisz się