•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nowy dobry zawód – zatrudnienie i rozwój

 • zawod1 0

Nowy dobry zawód – zatrudnienie i rozwój
1 kwietnia 2007 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. "Nowy dobry zawód – zatrudnienie i rozwój". Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 901 429,44 PLN.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa".

Celem projektu jest przygotowanie rolników i domowników do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym i wyposażenie ich w umiejętności umożliwiające wykonywanie nowego zawodu.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach 1 i 2::
 • mieszkańcy obszarów wiejskich (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 20 tysięcy mieszkańców) - rolnicy i domownicy (w rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie (na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą), chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.,
 • Rolnik - osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 1 ha położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
    Domownik - osoba bliska rolnikowi, która:
 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy (wymogi zawarte w punktach a, b i c muszą być spełnione równocześnie).
    Osoba pracująca w rolnictwie - osoba zamieszkująca na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tyś. mieszkańców, zatrudniona na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą na terenie wiejskim.

Zameldowani na terenie następujących powiatów woj. podkarpackiego:
 • p. przemyski
 • p. jarosławski
 • p. przeworski
 • p. lubaczowski
 • p. rzeszowski
 • p. brzozowski
 • p. leski
 • p. bieszczadzki
 • p. sanocki
Kursy prowadzone będą w następujących zawodach:

    Posadzkarz – 10 osób
 • Kierowca kat. C – 15 osób
 • Kosztorysant robót budowlanych – 5 osób
 • Fryzjer - 5 osób
 • Tokarz numeryczny – 10 osób
 • Monter instalacji c.o. i wod-kan – 10 osób
 • Sekretarka-asystentka z językiem angielskim – 10 osób
 • Pracownik działu marketingu i sprzedaży z językiem angielskim – 10 osób
W ramach projektu 80 beneficjentów ostatecznych będzie mogło skorzystać z doradztwa zawodowego oraz szkoleń w zawodach. 20 beneficjentów zostanie dodatkowo zatrudnionych przez okres minimum 24 miesięcy, w ramach subsydiowanego zatrudnienia na stanowiskach pracy w wyuczonych na szkoleniach zawodach. Ponadto 5 beneficjentów ostatecznych zostanie zatrudnionych na umowę o pracę po upływie 24 miesięcy od subsydiowanego zatrudnienia.

Wymagania konieczne: posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego.

Szkolenia będą trwać od 3 do 10 miesięcy w zależności od zawodu. Dla uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania uczestnika projektu.

Pracodawcy, którzy zatrudnią beneficjentów ostatecznych w ramach subsydiowanego zatrudnienia zostaną wybrani w trakcie trwania projektu. Będą oni mieli możliwość otrzymania zwrotu nawet do 65% wydatków na wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych beneficjentów ostatecznych.

Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00 - 16.00, lub pod numerem telefonu 016 676 09 85, 016 675 16 64. Osoby do kontaktu: Magdalena Pilawa.


Polecane

Newsletter

Zapisz się