•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Usługa pilotażowa doradztwo - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

  • asysta 0

Usługa pilotażowa doradztwo - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Począwszy od dnia 23.05.2011 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. r. rozpoczęła realizację projektu „Usługa pilotażowa doradztwo - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”, w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1 POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”.

Do świadczenia ww. usługi w drodze konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wybranych zostało 21 instytucji w całej Polsce, w tym PARR S.A. jako jedyna instytucja w woj. podkarpackim. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 23.05.2011 r. do 22.11.2011 r.

Projekt skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności do mikroprzedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowane będą specjalistyczne usługi doradcze z czterech obszarów:
Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego),
Marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.)
Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej),
Finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, itp.)

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi każdy klient zostanie poinformowany o etapach usługi, tj. diagnozie i doradztwie, o maksymalnym czasie trwania usługi (do 24 godzin), cenie i warunkach finansowania usługi oraz o udzielaniu w ramach usługi doradczej pomocy de minimis.

Każda usługa będzie obejmowała dwa etapy:
Etap I: Diagnozę potrzeb biznesowych klienta,
Etap II: Właściwą usługę doradczą realizowaną zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania wynikającą z etapu 1.

Diagnoza będzie polegała na identyfikacji problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej szczególnie w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu ścieżki postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Czas trwania etapu I będzie wynosił maksymalnie 4 godziny chyba, że klient wyrazi potrzebę przedłużenia diagnozy i zostanie ona odnotowana w formularzu diagnozy.

Efektem etapu I będzie podpisanie umowy z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Etap II usługi stanowić będzie meritum usługi „Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej” i obejmie do 20 godzin doradztwa dla przedsiębiorcy.

Projekt jest dofinansowany w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Oznacza to, że Przedsiębiorca opłaca jedynie 5% wartości zrealizowanej usługi doradczej, nie więcej niż 120 zł. Udzielna przedsiębiorcom w ramach projektu pomoc stanowi pomoc de minimis.

Informacje nt. usługi Asysty można uzyskać w
Punkcie Konsultacyjnym KSU
działającym przy
Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
(Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, I piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00
tel. (16) 670 27 49

W przypadku chęci skorzystania z usługi doradczej w ramach projektu
„Usługa pilotażowa doradztwo - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”
ze względów organizacyjnych
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenie dogodnego terminu spotkania z doradcą
tel. (16) 675 16 64


Polecane

Newsletter

Zapisz się