•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Postaw na własny biznes

 • bi 0

Postaw na własny biznes

Od kwietnia 2010 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Postaw na własny biznes” w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Uczestnikami projektu będzie 120 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów:
 • miasto Przemyśl,
 • przemyskiego,
 • jarosławskiego,
 • lubaczowskiego,
 • przeworskiego.
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) i należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • osoby wieku do 25 roku życia,
 • osoby w wieku po 45 roku życia.
Osoba bezrobotna - osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą:
 • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
 • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
 • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
Osoba nieaktywna zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

Nabór uczestników do projektu prowadzony będzie w czterech edycjach dla wszystkich powiatów jednocześnie:

I edycja - czerwiec 2010 r. - 30 osób

II edycja - sierpień 2010 r. - 30 osób

III edycja - IV kw.2010 r. - 30 osób

IV edycja - I kw.2011 r. - 30 osób

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
 • szkoleniem oraz doradztwem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparciem finansowym na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. PLN,
 • wsparciem pomostowym w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującym finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 200,00 PLN, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
Bliższe informacje nt. projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro, pokój nr 15 - obok Punktu Konsultacyjnego)
37-700 Przemyśl
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00,
tel. (016) 675 16 64, (016) 676 09 85
fax.(016) 676 09 86,
e-mail: pnwb@parr.pl

Osoby do kontaktu:
Magdalena Wołk - Kierownik projektu
Łukasz Stadnik - Asystent Kierownika projektu


Polecane

Newsletter

Zapisz się