•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Fundusz Usług Rozwojowych

Fundusz Usług Rozwojowych


PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r.- 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski

Cel główny projektu: zrealizowanie celów rozwojowych przez co najmniej 146 przedsiębiorstw z sektora MŚP z subregionu przemyskiego oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez co najmniej 364 pracowników tych przedsiębiorstw dzięki uzyskaniu wsparcia na dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych w terminie do 31.12.2021 r.

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy oraz ich pracownicy) mające siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności na terenie subregionu przemyskiego (miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski).

Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie przemyskim, który obejmuje powiaty: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu "Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” będzie można uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych.

PODSTAWOWE DEFINICJE

Usługa rozwojowa
- usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.

Pracownik -
personel, o którym mowa w art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), przez który należy rozumieć:
  • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.);
  • osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło;
  • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze;
  • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Pracownik o niskich kwalifikacjach
- osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Poziom wykształcenia (ISCED) jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.


AKTUALNOŚCI

Miło nam poinformować, iż w dniu 23 kwietnia br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Rozpoczęcie projektu planowane jest na dzień 1 lipca br.  W związku z powyższym informujemy, iż Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz wzory formularzy zgłoszeniowych zostaną udostępnione  w miesiącu lipcu br.  W miesiącu lipcu udostępniony zostanie także szczegółowy harmonogram realizacji projektu, w tym informacje o terminach naborów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Poradnik dla przedsiębiorców dotyczący Bazy Usług Rozwojowych - pobierz tutaj
Poradnik dotyczący Bazy Usług Rozwojowych dla branży szkoleniowej - pobierz tutaj
Rozporządzenie KOMISJI (UE) NR 651/2014 - pobierz tutaj

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące projektu  „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”
należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl

&l


Polecane

Newsletter

Zapisz się