•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Pomysł na biznes

  • indeks 0

Pomysł na biznesCelem projektu była promocja przedsiębiorczości oraz przysłużenie się do wzrostu poziomu zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. Projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób, które szukały możliwości samozatrudnienia, miały dobry pomysł, a nie miały wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań. Przewidziane w projekcie działania wspomagały przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania firmy, jak i w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Uczestnikami projektu było 120 osób zamieszkujących powiaty: przemyski, jarosławski i lubaczowski, które zamierzały rozpocząć działalność gospodarczą. W szczególności były to kobiety, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby młode w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat, do takich bowiem grup było skierowane wsparcie.

Projekt zakładał przeszkolenie i udzielenie doradztwa indywidualnego 120 osobom, spośród których 92 otrzymały wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie w postaci dotacji pomostowej przez okres 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedłużona dotacja pomostowa na kolejne 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej została przyznana 20 osobom. W ramach projektu wsparcie finansowe otrzymało 36 kobiet, 59 osób młodych w wieku 18-34 lata, 11 osób długotrwale bezrobotnych oraz 72 osoby z terenów wiejskich.

Uczestnicy projektu przeszli cykl szkoleń (40 godz.) z następujących tematów:
•    Zdolności i predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (2 godz.),
•    Procedura rejestracji działalności gospodarczej (6 godz.),
•    Podatki i podstawy księgowości (8 godz.),
•    Ubezpieczenia społeczne (2 godz.),
•    Elementy prawa pracy (2 godz.),
•    Marketing i elementy kształtowania wizerunku firmy (4 godz.),
•    Biznes plan - warsztat (16 godz.).
Odbyte szkolenie oraz indywidualne doradztwo, którego udzielono łącznie 595 godz., pozwoliło uczestnikom projektu przygotować się do uruchomienia własnej działalności i zmniejszyć strach przed podjęciem tak poważnej decyzji, który był powodowany niejednokrotnie brakiem wiedzy w zakresie procedur i formalności z tym związanych. Ten etap projektu był niezbędny aby wyłonić osoby najbardziej zmotywowane do podjęcia działalności gospodarczej i posiadające do tego odpowiednie predyspozycje.

Uczestnicy projektu, którzy zaprezentowali najlepsze biznes plany, otrzymali wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000 złotych, którą przeznaczyli na zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, wyposażenia, środków transportu oraz wykonanie drobnych prac budowlanych i modernizacyjnych, związanych z rozpoczęciem funkcjonowania nowej firmy. Wysokość dotacji uzależniona była od wykazanych potrzeb związanych z planowaną działalnością. Łączna wartość wypłaconego w ramach projektu wsparcia finansowego wyniosła 3 564 620,12 PLN.

Młodzi przedsiębiorcy otrzymali również niezwykle ważne dla nich wsparcie pomostowe. Miało ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat m.in.: składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela, kosztów czynszu i eksploatacji pomieszczeń, kosztów usług księgowych, prawnych, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, kosztów działań promocyjnych itp. Wsparcie pomostowe wypłacane było w formie comiesięcznych dotacji w wysokości do 1000 PLN przez okres pierwszych 6 m-cy działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne 6 m-cy. Łączna wartość wypłaconego w ramach projektu wsparcia pomostowego wyniosła 659 482,44 PLN.

Dodatkowo w okresie 12 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca mógł skorzystać z doradztwa specjalistycznego w zakresie rozliczania dotacji, podstaw księgowości, możliwości skorzystania z zewnętrznych źródeł na rozszerzenie działalności lub utworzenie stanowiska pracy. Beneficjenci pomocy chętnie korzystali z tego przywileju, aby dowiedzieć się jak najwięcej o prowadzeniu działalności, ze świadomością, że zdobyta wiedza pozwoli im na sprawne prowadzenie firmy przez kolejne lata. Łącznie w ramach projektu udzielono 276 godz. doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorców.

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozpoczęcie działalności miał obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od momentu przyznania wsparcia. Wszyscy przedsiębiorcy wywiązali się z tego obowiązku, a ogromna większość zamierza prowadzić działalność jeszcze wiele lat, żeby jak najlepiej wykorzystać wsparcie otrzymane ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu „Pomysł na biznes” była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej, która współfinansowała projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania państw unijnych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. EFS daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym, pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich umiejętności zawodowych, przeciwdziała dyskryminacji zawodowej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo) oraz daje wsparcie przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Pomaga w pełni wykorzystać potencjał społeczny naszego kraju poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Jednym z programów finansowanych z EFS jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL). Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Jest największym programem w historii Unii Europejskiej finansowanym ze środków EFS. Jego budżet to 11,4 mld euro. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, program koncentruje wsparcie na takich obszarach jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. W ramach PO KL dofinansowywane są inicjatywy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy, m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach Priorytetu VI i Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO KL finansowany był niniejszy projekt „Pomysł na biznes”. Jego realizacja pomogła kilkudziesięciu osobom w spełnieniu marzeń o własnej działalności, w myśl hasła promującego PO KL - „CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA”.


Polecane

Newsletter

Zapisz się