•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Prawo pracy - teoretyczne i praktyczne aspekty prawne

Prawo pracy - teoretyczne i praktyczne aspekty prawne

Nazwa szkolenia:
PRAWO PRACY – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWNE

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, pracowników, osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy zatrudniają pracowników oraz osób, które chcą poznać i zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

Cele szkolenia:
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz przyswojenie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy począwszy od podstawowych pojęć skończywszy na złożonych zagadnieniach wynikających z tematyki przedmiotowego szkolenia. Uczestnicy poznają zasady interpretacji przepisów prawnych, a wraz z nimi praktyczne sposoby stosowania prawa pracy. Całość szkolenia przygotowywano w oparciu o obowiązujący stan prawny, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe oraz własne doświadczenia wynikające z praktyki.

Korzyści:
- poznanie zasad związanych z obliczaniem godzin nadliczbowych
- praktyczna wiedza na temat relacji pracodawca – pracownik
- nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i dokonywania właściwej interpretacji w zakresie zagadnień prawa pracy
- zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami aktualnie obowiązującej ustawy kodeks pracy i jego aktów wykonawczych
    
Metody i forma prowadzenia zajęć:
- interaktywny wykład
- indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
- case study

Zakres (program) szkolenia:
1.    Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy
•    stosunek pracy
•    pracodawca
•    pracownik
•    zasady prawa pracy
2.    Nawiązanie stosunku pracy
•    Nawiązanie umowy o pracę
•    Treść umowy o pracę – obligatoryjne i fakultatywne elementy
•    Rodzaje umów o pracę
•    Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem nowego pracownika
•    Formy zatrudnienia
3.    Zmiana warunków umowy (aneksy do umów, porozumienie i wypowiedzenie zmieniające)
4.    Teczka akt osobowych w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
5.    Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z prawa pracy
6.    Zakaz konkurencji
7.    Mobbing w pracy
•    Wyjaśnienie podstawowych pojęć
•    Rodzaje mobbingu
•    Jak sobie z nim radzić ?
8.    Wynagrodzenie
•    podstawowe definicje
•    rodzaje wynagrodzeń
•    regulamin
•    formy
•    składniki
•    ochrona wynagrodzenia za pracę
•    potrącenia z wynagrodzenia za pracę
•    wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
•    odprawy i inne świadczenia
9.    Terminy w prawie pracy - praktyczne zasady związane z ich liczeniem
10.    Czas pracy
•    zasady rozliczania czasu pracy
•    systemy i rozkłady czasu pracy
•    praca w godzinach nadliczbowych
•    praca w porze nocnej
•    praca w niedzielę i święta
11.    Urlopy pracownicze
12.    Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
13.    Pracownik jako rodzic
•    Ochrona kobiet w ciąży
•    Urlop macierzyński
•    Urlop ojcowski
•    Urlop wychowawczy
14.    Zatrudnianie pracowników młodocianych w świetle przepisów prawa pracy
15.    Sposoby rozwiązywania stosunku pracy
•    na mocy porozumienia stron
•    rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
•    rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
•    z upływem czasu, na który umowa była zawarta
•    wygaśnięcie stosunku pracy
•    rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
16.    Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania
17.    Umowa o pracę, a umowy cywilnoprawne – charakterystyka i różnice
18.    Praktyczne aspekty stosowania prawa pracy – case study

Czas trwania:
- 8 godzin dydaktycznych (1 dzień)

Cena szkolenia od jednego uczestnika:
- 140,00 PLN brutto

Wykładowca, trener:
Arkadiusz Pawłowski

Polecane

Newsletter

Zapisz się