•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – zestawienie najnowszych zmian w systemie i ich konsekwencji dla prowadzenia postępowań” - 28.11.2018 r.

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – zestawienie najnowszych zmian w systemie i ich konsekwencji dla prowadzenia postępowań” - 28.11.2018 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do zgłaszania się i udziału w szkoleniu pn.:

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – zestawienie najnowszych zmian w systemie i ich konsekwencji dla prowadzenia postępowań”


Termin szkolenia:    28.11.2018 r., godzina 10.00
Czas trwania:         7 godzin dydaktycznych
Wykładowca:         radca prawny Malwina Żurek-Majerska

Dla kogo: Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w instytucji, kierowników, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz zasad stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji prawa.

Korzyści:
Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie uczestników na powyższe zmiany, a także przekazanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w obrębie zamówień publicznych po 18 października 2018 roku.

Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):
a)    Dla jednej osoby – 300,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

1.    Wprowadzenie – definicje, zasady ogólne.
2.    Zmiany w systemie zamówień publicznych.
3.    Elektroniczne zamówienia w praktyce. Planowane zmiany – harmonogram zmiany.
4.    Tryby udzielania zamówień: Przetarg nieograniczony, Przetarg ograniczony, Dialog konkurencyjny, Negocjacje z ogłoszeniem, zamówienie z wolnej ręki.
5.    Obowiązki informacyjne w postępowaniu. RODO w zamówieniach publicznych w praktyce – problemy.
6.    Przygotowanie postępowania: szacowanie i opis przedmiotu zamówienia oraz zmiana planu zamówień w trakcie roku:

a)    Ustalanie wartości zamówienia w praktyce.
b)    Szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia zamówienia.
c)    Szacowanie wartości zamówienia finansowanego z różnych źródeł.
d)    Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy.
e)    Zamówienia nieplanowane – ich szacowanie oraz sposób ujmowania (w ramach innego zamówienia lub jako całkowicie odrębne zamówienie).
f)    Konsultacje rynkowe jako czynność związana z przygotowaniem postępowania.
g)    Wartość zamówienia realizowanego w częściach – ostateczne określenie wartości zamówienia w przypadku unieważnienia zamówienia dla poszczególnych części. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

7.    Opis przedmiotu zamówienia w dokumencie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz praktyczne skutki nieprawidłowości w opisie a możliwość zaskarżenia opisu przedmiotu zamówienia do KIO.
8.    Warunki udziału w postępowaniu:
a)    Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy.
b)    Zasady doboru warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy.
c)    Katalog oświadczeń wymaganych od wykonawców potwierdzających spełnienie warunków w przypadku zamówień gdzie nie ma zastosowania Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
d)    Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji).
e)    Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy z postępowania.
f)    Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu: stosowanie warunków niejednoznacznych i ich interpretacja w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.
g)    Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki prawne dla dalszej procedury.
h)    Wadium i problemy związane z wniesieniem, zwrotem, zatrzymaniem. Wadium wnoszone przez podmiot trzeci.
i)    Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu – praktyczne zastosowanie - przykłady.
j)    Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w praktyce.

9.    Kryteria oceny ofert:
a)    Kryteria jakościowe, kosztowe i funkcjonalne.
b)    Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny
c)    Kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
d)    Kryteria dyskryminujące – w jaki sposób uniknąć ich stosowania w zamówieniach – przykłady dobrych praktyk.

10.    Oferta w postępowaniu:
a)    Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu – dokumenty podlegające uzupełnieniu.
b)    Terminy uzupełniania dokumentów a problematyka ich ważności.
c)    Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu bez wezwania.

11.    Procedura podstawowa a procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym.
12.    Zawarcie i realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego
a)    Dokumentowanie czynności na poszczególnych etapach realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją.
b)    Zachowanie tożsamości przedmiotu zamówienia w stosunku do oferty
c)    Zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia z zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
d)    Sytuacje sporne na etapie umowy.
e)    Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego.

13.    Panel dyskusyjny.

________________________________________

Osoba prowadząca:
radca prawny Malwina Żurek-Majerska – od lat wspiera zarówno jednostki sektora finansów publicznych zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Przeprowadziła setki postępowaniach o udzielenie zamówienia. obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jak pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Prowadzi audyty zamówień publicznych. Ceniona za wiedzę popartą praktyką.


Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzach zgłoszeniowych.


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 633 63 88 wew.2
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

 0

Polecane

Newsletter

Zapisz się