•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie pt. "„Prawo Pracy, Czas Pracy i Urlopy 2017/2018 – najnowsze zmiany” - 18.06.2018 r.

Szkolenie pt. "„Prawo Pracy, Czas Pracy i Urlopy 2017/2018 – najnowsze zmiany” - 18.06.2018 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na szkolenie:

„Prawo Pracy, Czas Pracy i Urlopy 2017/2018 – najnowsze zmiany”

 
Termin szkolenia: 18.06.2018 r., godzina 9.00 – 16.00
Czas trwania:  8 godzin dydaktycznych

Wykładowca:  Sylwia Kaszycka

 

Dla kogo: osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych i księgowych, specjaliści ds. kadr, kadra zarządzająca oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swoich wiadomości oraz aktualizacją wiedzy.

 
Cele szkolenia:
Zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników wszystkich jednostek i instytucji, pracowników służb kadrowych z przepisami prawa pracy w kontekście podejmowania decyzji kadrowych. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracyz uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 
Korzyści:
  • Poznanie uregulowań prawnych dotyczących prawa pracy
  • Doskonalenie umiejętności prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce
  • Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i obiad.

Program szkolenia:

1.    Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę od 01.01.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze.

2.    Badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów.

3.    Nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

4.    Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. – „obiektywne przyczyny”, prace sezonowe lub dorywcze, umowa w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”.

5.    Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy
o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

6.    Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach.

7.    Co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę? Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

8.    Świadectwo pracy - nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.06.2017 oraz od 01.01.2018 r.

9.    Nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego, nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy, zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy, zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.

10. Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2018 r.

11. Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy.

12.     Urlopy wypoczynkowe, porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.

13.     Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 2017,  zmiany w 2018 r.

14.     Nowy okres przechowywania dokumentacji. Forma elektroniczna i papierowa przechowywania dokumentacji.

15.     Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia.

16.     Nowe możliwości kontrolne PIP – kontrola w zakresie: zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy.

17.     Umowy zlecenie od 01.01.2017 oraz nowa stawka godzinowa od 01.01.2018 r.

18.     Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.). Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować? Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?

19.     Określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy, objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną, kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa, okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

20.     Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

21.     Ograniczenia w zatrudnieniu do tego samego rodzaju pracy. Maksymalne limity zatrudnienia.

22.     Niedyskryminacyjne wynagrodzenie.

23.     Czas pracy w 2018 r.- omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących czasu pracy.

24.     Nowe obowiązki pracodawców względem PIP

a)      Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia działalności - art. 209 §1 i 2 k.p.

b)      Obowiązek wykonywania nakazów – art. 207 §2 pkt. 6 k.p.

c)       Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy art. 234 §2 k.p.

d)      Obowiązek zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej - art. 235 k.p

e)      Obowiązek zatwierdzania przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac,
w przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – art. 2001 §3 k.p.

f)       Obowiązek wynikający z art. 24111 §1 pkt 2 k.p.- dotyczący układu zbiorowego pracy.

25.     Panel dyskusyjny.


Prowadzący:

Sylwia Kaszycka - Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Studia Prawnicze ukończyła w 2012r., obrona pracy magisterskiej pt. "Zasada domniemania niewinności w procesie karnym". W trakcie studiów odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, gdzie zdobywała podstawową wiedzę na temat działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz sposobu pracy zawodowych prawników. Swoją praktykę prawną zdobywała w Biurze Informacji Obywatelskiej, które działa w ramach Stowarzyszenia "Czajnia" w Tomaszowie Lubelskim, gdzie sporządzała projekty pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i administracyjnego oraz nabierała doświadczenia w rozwiązywaniu spraw z tego zakresu.

Od roku 2013R., odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, a od 2016r., wykonuje zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu.

Obecnie współpracuje z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego, gdzie uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, starszych i niepełnosprawnych.

W ramach prywatnej praktyki prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego.Zasady uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo opisane w formularzu zgłoszeniowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


Dodatkowe informacje:
tel. (16) 676 09 85 wew.9
Agnieszka Muzyczka
e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl

Polecane

Newsletter

Zapisz się