•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę laptopów oraz pakietów biurowych

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę laptopów oraz pakietów biurowych

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na dostawę laptopów oraz pakietów biurowych, w ramach projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, na podstawie Umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zapytaniu ofertowym, które jest do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się