•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia ofert na Przeprowadzenia rozmów podczas II etapu rekrutacji oraz realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu i grupowego poradnictwa zawodowego

Zaproszenie do złożenia ofert na Przeprowadzenia rozmów podczas II etapu rekrutacji oraz realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu i grupowego poradnictwa zawodowego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na:

1.    Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego  i psychologa z kandydatami do udziału
w projekcie podczas II etapu rekrutacji
2.    Realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
3.    Realizację grupowego poradnictwa zawodowego

w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe”, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0022/18-00 z dnia 28.11.2018 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zapytaniu ofertowym, które jest do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się