•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu

Zaproszenie do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe”, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0022/18-00 z dnia 28.11.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zapytaniu ofertowym, które jest do pobrania poniżej.


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.05.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 13.05.2019 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 34 Uczestników Projektu oraz szkoleń kompetencyjnych dla 3 Uczestników Projektu.

Zmiana dotyczyła:
1) Wydłużenia terminu realizacji zamówienia w części III. Nowy termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 27.07.2019 r.
2) Sposobu weryfikacji spełnienia warunku o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz podatku wobec US. Zamawiający określił, iż podstawą weryfikacji spełnienia warunku o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz podatku wobec US będzie przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz podatku wobec US.

1. W związku ze zmianą 1), w zapytaniu ofertowym uległ zmianie zapis pkt VII.
2. W związku ze zmianą 2), w zapytaniu ofertowym zmianie uległy zapisy pkt VIII, XII oraz XXI .
3. W związku ze zmianą 2), zmianie uległ załącznik nr 1 - Wzór oferty (zaktualizowano pkt 5 - listę załączników).
4. W związku ze zmianą 2), dodano wzór Oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz w podatkach wobec US (załącznik nr 7).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostał bez zmian.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się