•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację poradnictwa zawodowego (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 5/SSZ/7.1/RPOWP/2016)

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację poradnictwa zawodowego (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 5/SSZ/7.1/RPOWP/2016)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) w ramach projektu pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

I. Opis sposobu przygotowania ofert:
1)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2)    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Kompletna oferta musi zawierać:
-    Formularz oferty (załącznik nr 1);
-    Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2);
-    Życiorysy zawodowe doradców zawodowych (załącznik nr 3);
-    Oświadczenia doradców zawodowych o doświadczeniu (załącznik nr 4) - jeśli dotyczy;
3)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów.
4)    Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5)    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
6)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.
7)    Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert i złożyć ponownie zmienioną ofertę.

II. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)    Miejscem składania ofert jest: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro).
2)    Oferty należy składać osobiście we wskazanym miejscu lub przesłać pocztą na powyższy adres.
3)    Termin składania ofert: do dnia 12.01.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu PARR S.A.)
4)    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.01.2017 r. o godzinie 15.15. w siedzibie Zamawiającego (ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 32).


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami został przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu NR 5/SSZ/7.1/RPOWP/2016.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się