•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) - (ogłoszenie nr 6/SSZ/7.1/RPOWP/2016)

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) - (ogłoszenie nr 6/SSZ/7.1/RPOWP/2016)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) dla 72 uczestników grupowego doradztwa zawodowego w ramach projektu pt. „Staż + szkolenie = zatrudnienie" realizowaną w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

I. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty
1)    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Kompletna oferta musi zawierać:
a)    Formularz oferty (załącznik nr 1);
b)    Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2);
c)    Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych przy realizacji zamówienia (załącznik nr 3)
2)    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów.
3)    Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: staz@parr.pl, lub osobiście bądź pocztą (w zamkniętej opisanej kopercie) na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro)
4)    Oferta powinna zostać złożona do 11.01.2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do PARR S.A.)
5)    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu na składanie ofert zostanie usunięta bez jej otwierania.
6)    Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert i złożyć ponownie zmienioną ofertę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami został przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu NR 6/SSZ/7.1/RPOWP/2016.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się