•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa biznesowego w prowadzeniu działalności gospodarczej dla uczestniczek projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”.

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa biznesowego w prowadzeniu działalności gospodarczej dla uczestniczek projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa biznesowego w prowadzeniu działalności gospodarczej dla uczestniczek projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty

1)  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Kompletna oferta musi zawierać:

a)  Formularz oferty (załącznik nr 1);

b)  Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2);

c)  Oświadczenie doradcy o doświadczeniu (załącznik nr 3)

d)  Życiorys zawodowy doradcy/ów (załącznik nr 4)

2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów.

3)  Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro)

4)  Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami wyłącznie w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dotycząca ogłoszenia o zamówieniu Nr 1/CPK/7.3/RPOWP/2017”. NIE OTWIERAĆ PRZED 17.02.2017 r. roku do godziny 14.15. Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.

5)  Oferta powinna zostać złożona do 17.02.2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do PARR S.A.)

6)  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.

7)  Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert i złożyć ponownie zmienioną ofertę.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się