•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) dla 45 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) dla 45 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługa cateringowa) dla 45 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szkolenia przeprowadzone będą dla 45 uczestników (łącznie 3 grupy  liczące od 14 do 16 osób). Szkolenia będą odbywały się na terenie woj. podkarpackiego (1 grupa w Przemyślu, 1 grupa w Rzeszowie, 1 grupa w Krośnie).

Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty (załącznik nr 1);
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2);
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych przy realizacji zamówienia (załącznik nr 3)
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów.
3) Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: wlasnafirma@parr.pl, lub osobiście bądź pocztą (w zamkniętej kopercie z opisem  „Oferta w odpowiedzi na zapytanie nr 5/WF/7.3/RPOWP/2017, nie otwierać przed 29.03.2017 r. godz. 15.45”) na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro)
4) Oferta powinna zostać złożona do 29.03.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do PARR S.A.)
5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu na składanie ofert zostanie usunięta bez jej otwierania.
6) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert i złożyć ponownie zmienioną ofertę.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W związku z wykryciem oczywistej omyłki we wzorze formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty znak 5/WF/7.3/RPOWP/2017 (str 1 formularza oferty, w części 3 zamówienia powinna być podana miejscowość Krosno, a nie jak podano Rzeszów), informujemy, iż w dniu 27 marca zmieniony został wzór formularza oferty. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego i wzorów dokumentów nie uległy zmianie. Informujemy jednocześnie, iż  w związku z ww. zmianą termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 29.03.2017 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do PARR S.A.)Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się