•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej w Krośnie na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „ABC własnego biznesu” dla Uczestników Projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej w Krośnie na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „ABC własnego biznesu” dla Uczestników Projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej w Krośnie na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „ABC własnego biznesu” dla Uczestników Projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” dla 1 grupy szkoleniowej w łącznym wymiarze 40 godzin zegarowych.

Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: wlasnafirma@parr.pl, lub osobiście bądź pocztą (w zamkniętej kopercie z opisem  „Oferta w odpowiedzi na zapytanie nr4 /WF/7.3/RPOWP/2017, nie otwierać przed 29.03.2017 r. godz. 15.30”) na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26)
  3. Oferta powinna zostać złożona do 29.03.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do PARR S.A.)
  4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu na składanie ofert zostanie usunięta bez jej otwierania.
  5. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert i złożyć ponownie zmienioną ofertę.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się