•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, fax. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługę cateringową) dla 42 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługę cateringową) dla 42 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków (usługę cateringową) dla 42 uczestników szkoleń w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0081/15-00 z dnia 04.10.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
 
Szkolenia przeprowadzone będą dla 42 uczestników (łącznie 3 grupy /1 grupa Przemyśl x 15 osób, 2 grupa Rzeszów x 14 osób, 3 grupa Rzeszów x 13 osób). Szkolenia będą odbywały się na terenie woj. podkarpackiego (1 grupa w Przemyślu i 2 grupy w Rzeszowie).
 
Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:
1)  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Kompletna oferta musi zawierać:
a)  Formularz oferty (załącznik nr 1);
b)  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2);
c)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych przy realizacji zamówienia (załącznik nr 3)
2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów.
3)  Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl (sekretariat, pokój nr 26, I piętro)
4)  Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami wyłącznie w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta dotycząca ogłoszenia o zamówieniu Nr 3/CPK/7.3/RPOWP/2017”. NIE OTWIERAĆ PRZED 18.04.2017 r. roku do godziny 8.15. Nie dopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty.
5)  Oferta powinna zostać złożona do 14.04.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do PARR S.A.)
6)  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu na składanie ofert zostanie usunięta bez jej otwierania.
7)  Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składania ofert i złożyć ponownie zmienioną ofertę.
 
Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się