•  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia ofert na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku,  ramach projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, na podstawie Umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Zapytaniu ofertowym, które jest pobrania poniżej.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.11.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w Zapytaniu ofertowym z dnia 22.11.2018 r. na wynajem sal (pomieszczeń) na spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami i ich pracownikami w trzech miejscowościach subregionu przemyskiego, tj. w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.
Zmiana dotyczyła sposobu składania ofert. Zmawiający dopuścił możliwość składania ofert drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami wysłany na adres e-mail) oraz doprecyzował zasady składania ofertą tą drogą. W związku z powyższą zmianą, w zapytaniu ofertowym uległy zmianie zapisy pkt XI i XII. Z uwagi na fakt, iż zmiana powyższa dotyczy jedynie sposobu składania ofert, termin składania ofert pozostał bez zmian.


Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się