• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie stacjonarne pt. "Nowe zasady wyliczania poziomów recyklingu wynikające z ostatnich zmian przepisów prawa" - 25.10.2021

Szkolenie stacjonarne pt. "Nowe zasady wyliczania poziomów recyklingu wynikające z ostatnich zmian przepisów prawa" - 25.10.2021

 • Komentarzy: 0


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:


"Nowe zasady wyliczania poziomów recyklingu wynikające z ostatnich zmian
przepisów prawa"  - szkolenie stacjonarneTermin szkolenia:       25.10.2021, godzina 09.00 – 15.15
Miejsce szkolenia:     
Przemyśl, ul. A. Asnyka 4, I piętro
Czas trwania:             
7  godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:             
Anna Panek-Kisała
Koszt uczestnictwa:  
310,00 zł netto + 23% VAT

Dla kogo:  
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne (prywatne i samorządowe) oraz specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami.

Cel i korzyści szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Poznanie przez uczestników nowych zasad gospodarowania odpadami budowlanymi, wpis w BDO i jego aktualizacja, odpowiedzialność za odpady odebrane oraz zebrane, jak również prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO.

Program szkolenia:
 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - według którego gminy oraz podmioty, odbierające odpady komunalne  będą obliczać poziomy za 2021 rok i lata następne.
 2. Skutki  zmiany definicji odpadu komunalnego.
 3. Nowe zasady gospodarowania odpadami budowlanymi - kiedy traktowane będą jak odpady komunalne.
  Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja– najważniejsze zagadnienia, nowe miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania, posiadanie i dołączanie pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa, opłata od dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo, sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie.
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - omówienie sposobu postępowania z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu).
 5. Odpowiedzialność za odpady odebrane oraz zebrane w PSZOK odpady i przenoszenie jej na inny podmiot:
  a) podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów;
  b) przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot;
  c) przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym
  d) niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby;
  e) kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady;
  f) odpowiedzialność transportującego odpady.
 6. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w sierpniu br.:
  a)  obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (kto jest odpowiedzialny);
  b)  ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji- kiedy, kto i do jakich ilości;
  c)   rodzaje kart ewidencji odpadów i wybór właściwej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
  w BDO w sierpniu br. mającymi szczególne znaczenie dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi w tym prowadzących PSZOK;
  d)  zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów, ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji (np. oczyszczalnia ścieków) i poza instalacją;
  e)  określanie strumienia odpadów: komunalne, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, pozostałe;
  f)    informacje wykazywane w karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności;
  g)   zakładanie i uzupełnianie karty przekazania odpadów: konieczność podawania mas odpadów
  w karcie przekazania odpadów, problem z ustaleniem masy;
  h)   jak postąpić w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów;
  i)    wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia;
  j)  znaczenie ewidencji odpadów w sprawozdaniach podmiotów odbierających; zbierających odpady komunalne.
 7. Najważniejsze obowiązujące i projektowane zmiany przepisów prawa mające znaczenie
  w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
  a)    zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  b)    zmiany ustawy o odpadach;
  c)    Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta - opłaty dla gmin.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca:
Anna Panek - Kisała - doświadczony trener i ekspert. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej i samorządowej, w tym w służbach kontrolnych. Posiada także wiedzę praktyczną wynikającą z prowadzenia obsługi i doradztwa dla Firm.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie stacjonarne pt.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się