• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (MOF)

Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (MOF)

Projekt pt. „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0108/19-00 z dnia 29.01.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2022 - 30.09.2023

Wartość ogółem projektu: 1 868 359,20 zł

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 1 807 211,24 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 588 105,32 zł

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, Gmina Żurawica

Cel główny projektu: Podjęcie samozatrudnienia przez 28 os. bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zamieszk. na terenie gmin w ramach MOF Przemyśl, które posiadają przyjęty LPR/GPR, tj.: Gmina Miejska Przemyśl oraz Gmina Żurawica i utworzenie minimum 4 miejsc pracy w firmach powstałych dzięki projektowi w terminie do 30.09.2023 r.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz osoby pracujące (zamieszkałe na obszarze realizacji projektu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nieprowadzące w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu działalności gospodarczej i które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach, kobiety) oraz osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.Formy wsparcia w ramach projektu:
  1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (40 godzin)
  2. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) -  23 050 zł
  3. Finansowe wsparcie pomostowe - 2600 zł/miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Planowany termin rekrutacji:  czerwiec 2022 r.AKTUALNOŚCI

09.05.2022
Informacja o planowanym terminie udostępnienia dokumentów dotyczących projektu

Uprzejmie informujemy, iż dokumentacja dotycząca projektu, w  tym Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin przyznawania wsparcia zostaną udostępnione w drugiej połowie maja.

Informujemy jednocześnie, iż dokumenty dotyczące udziału w projekcie zostaną udostępnione na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia  rekrutacji do projektu.  Przyjmowanie zgłoszeń do projektu będzie trwało przez okres co najmniej 10 dni roboczych.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KONTAKT:

Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

(Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)

Koordynator projektu -  Beata Chudzik, tel. 697 053 169

e-mail: wlasnafirma2@parr.plDOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby ubogiej pracującej - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zatrudnionej na umowie  krótkoterminowej lub pracującej w ramach umów cywilnoprawnych  - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepełnosprawności - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o ubezpieczeniu lub braku ubezpieczenia w KRUS - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 10 - Karta oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej I Etap rekrutacji - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 11 - Karta oceny merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej I Etap rekrutacji - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 12 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników z testu kompetencji II Etap rekrutacji - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 13 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 14 - Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego - pobierz tutajRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 1  - Wzór biznes planu projektu - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 2   - Wzór karty oceny formalnej biznes planu projektu - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 3  - Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu projektu - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 4  - Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis projektu - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 5  - Wzór Wniosku o ponowne rozpatrzenie biznes planu projektu - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 6  - Wzór Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej - pobierz tutaj

 

Załącznik nr 7  - Wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - pobierz tutaj

 


Polecane

Newsletter

Zapisz się