• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (MOF)

Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości (MOF)

Projekt pt. „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0108/19-00 z dnia 29.01.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020

Planowany okres realizacji projektu: 01.05.2022 - 30.09.2023

Wartość ogółem projektu: 1 868 359,20 zł

Łączna wysokość dofinansowania projektu: 1 807 211,24 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 588 105,32 zł

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, Gmina Żurawica

Cel główny projektu: Podjęcie samozatrudnienia przez 28 os. bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zamieszk. na terenie gmin w ramach MOF Przemyśl, które posiadają przyjęty LPR/GPR, tj.: Gmina Miejska Przemyśl oraz Gmina Żurawica i utworzenie minimum 4 miejsc pracy w firmach powstałych dzięki projektowi w terminie do 30.09.2023 r.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz osoby pracujące (zamieszkałe na obszarze realizacji projektu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nieprowadzące w ciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu działalności gospodarczej i które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach, kobiety) oraz osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.Formy wsparcia w ramach projektu:
  1. Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (40 godzin)
  2. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) -  23 050 zł
  3. Finansowe wsparcie pomostowe - 2600 zł/miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Planowany termin rekrutacji:  czerwiec 2023 r.


Szczegółowe informacje o projekcie  zostaną zamieszczone na miesiąc przed jego rozpoczęciem

AKTUALNOŚCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KONTAKT:

Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 633 63 88

(Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Polecane

Newsletter

Zapisz się