• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ogłoszenie o XX naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Ogłoszenie o XX naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

 • Komentarzy: 0

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XX nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe dostępne w  Bazie Usług Rozwojowych

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego. Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedsiębiorstw i pracowników:
 • przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie usług rozwojowych  musi posiadać oddział, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego  (wpis we właściwym rejestrze lub ewidencji) przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji przedsiębiorcy we właściwym rejestrze lub ewidencji).
 • pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (termin ten nie dotyczy samozatrudnionych).
 • umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowych.

UWAGA!!!

Nabór nr XX jest adresowany do  przedsiębiorstw, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOTYCHCZAS dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Z dofinansowania w ramach naboru XX mogą skorzystać wyłącznie osoby (pracownicy oraz właściciele przedsiębiorstw), KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY DOTYCHCZAS w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Z dofinansowania w ramach naboru XX wyłączone są studia podyplomowe.

UWAGA !!!
Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia przez PARR S.A. projektu  "Fundusz Usług Rozwojowych" , data zakończenia usług rozwojowych  o dofinansowanie których można się ubiegać w ramach naboru nr XX to 15 grudzień 2021 r.  Usługi rozwojowe, których termin zakończenia będzie wykraczał poza dzień 15.12.2021 r. nie będą kwalifikowane a formularze zgłoszeniowe będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

Informujemy  jednocześnie, iż z uwagi na konieczność realizacji przez PARR S.A. założonych wskaźników projektowych,  w ramach naboru XX obowiązują poniższe ograniczenia:
 •  maksymalna kwota dofinansowania na 1 osobę: 4 000 zł (dotyczy: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
 •  liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez mikro przedsiębiorcę:  1 osoba
 •  liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez małego przedsiębiorcę:  3 osoby
 •  liczba osób zgłaszanych do udziału w usługach rozwojowych przez średniego przedsiębiorcę:  3 osoby

W ramach naboru nr XX  Operator ustala limit cenowy usługi rozwojowej na poziomie 150,00 zł netto za godzinę usługi. Usługi, dla których stawka godzinowa będzie wyższa nie będą dofinansowywane. W przypadku szkoleń specjalistycznych wymagających zaangażowania do zajęć specjalistycznego sprzętu, urządzeń, maszyn, bądź materiałów, maksymalna stawka jednostkowa za godzinę szkolenia może być wyższa niż 150 zł netto. Informacje o sprzęcie, urządzeniach, maszynach, bądź materiałach wykorzystywanych w prowadzeniu usługi rozwojowej powinny znaleźć się w Karcie Usługi dostępnej w BUR, w sekcji „Informacje dodatkowe.”

Kwota dofinansowania:

Limit dofinansowania na 1 pracownika (w ramach naboru  nr XX):

Mikro przedsiębiorstwo: 4 000 zł
Małe przedsiębiorstwo:  4 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: 4 000 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo (w ramach naboru nr XX):

Mikro przedsiębiorstwo: 4 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: 12 000 zł 
Średnie przedsiębiorstwo: 12 000 zł

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jako pomoc de minimis:

Mikro przedsiębiorstwo: 70%
Małe przedsiębiorstwo: 60%
Średnie przedsiębiorstwo: 50%

W przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz usług rozwojowych kończących się nabyciem lub potwierdzenia kwalifikacji poziom dofinansowania jest wyższy o 10%

Dofinansowanie udzielane jako pomoc publiczna:

Dofinansowanie wynosi 50% kwoty dofinansowania wyliczonej jak dla pomocy de minimis

Uwaga!!!
Wysokość dofinansowania na usługi doradcze (zarówno przy pomocy publicznej, jak i  pomocy de minimis) wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Jako koszty kwalifikowalne należy rozumieć kwotę dofinansowania.


Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 290 000 zł, w tym:

dla mikro przedsiębiorstw: 80 000 zł
dla małych przedsiębiorstw: 150 000 zł
dla średnich przedsiębiorstw: 60 000 zł

Regulamin wsparcia wraz z wzorem formularza zgłoszeniowego oraz załącznikami są do pobrania na stronie projektu - kliknij tutaj

Termin składania formularzy zgłoszeniowych:

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 09.09.2021 do 24.09.2021

Zgodnie z §4  ust. 1 Regulaminu przyznawania wsparcia, Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia całej rekrutacji lub rekrutacji dla poszczególnych grup przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie) w ramach danego naboru, w przypadku gdy wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych dotychczas formularzy zgłoszeniowych przekroczy 95% całej alokacji przeznaczonej na daną edycję rekrutacji lub gdy wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy 95% alokacji dla danej grup przedsiębiorstw. Informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu w dniu przekroczenia 95% alokacji, a nabór będzie prowadzony do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym informacja o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji została upubliczniona.

Sposób składania formularzy zgłoszeniowych:

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe można składać  w następujący sposób:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej na adres: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl  lub
 • osobiście w Biurze projektu (Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, pokój nr 38)

Za dzień skutecznego doręczenia Formularza zgłoszeniowego uznaje się:   
 • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej - datę doręczenia Formularza zgłoszeniowego do Operatora (Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
 • w przypadku doręczenia osobistego - datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego potwierdzoną pisemnie w biurze projektu,  

Planowana data publikacji list rankingowych: najpóźniej  08.10.2021 r.

Przypominamy, że w Bazie Usług Rozwojowych na daną usługę rozwojową można zapisać się dopiero po podpisaniu z PARR S.A. umowy wsparcia - promesy.  Umowy wsparcia - promesy planujemy podpisywać po 15.10.2021 r. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie powyższego terminu wybierając usługi rozwojowe w bazie BUR.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
 578 363 197, 578 363 196, 576 363 197, 881 363 197, 669 100 575

Biuro projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 38 , drugie piętro
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl

(Budynek jest architektonicznie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami)

Ogłoszenie o XX naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Dodaj komentarz

Dodaj

Polecane

Newsletter

Zapisz się