• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie On-line pt. "Polski Ład - podatki dochodowe CIT PIT oraz podatek od towarów i usług VAT - po zmianach od 1 stycznia 2022 r." - 08.02.2022 r.

Szkolenie On-line pt. "Polski Ład - podatki dochodowe CIT PIT oraz podatek od towarów i usług VAT - po zmianach od 1 stycznia 2022 r." - 08.02.2022 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

"Polski Ład - podatki dochodowe CIT PIT oraz podatek od towarów i usług VAT - po zmianach od 1 stycznia 2022 r.”


Termin szkolenia:                      08.02.2022 r., godzina 10.00 – 15.00
Miejsce szkolenia:                     Szkolenie On-line
Czas trwania:                              6  godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                              Tomasz Wojewoda
Koszt uczestnictwa:                  320,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:           

Szkolenie adresowane jest do pracowników księgowości przedsiębiorstw, pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz innych osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT.

Cel szkolenia:

Zajęcia maja na celu zapoznanie z całokształtem zmian w podatkach CIT, PIT i VAT, a dzięki eksperckiej wiedzy prowadzącego przygotować do wdrożenia planowanych zmian prawa podatkowego wynikających z tzw. „Polskiego Ładu”.

Korzyści szkolenia:

Uczestnik szkolenia pozna planowane na 2022 rok zmiany w obszarze podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także w podatku od towarów i usług. Pozna i będzie umiał stosować przepisy prawa podatkowego w praktyce i rozliczać podatki CIT, PIT i VAT  zgodnie ze znowelizowanym prawem.

 

Program szkolenia:

I. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10%, po spełnieniu ustawowych warunków, od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.

2. Nowe regulacje w zakresie zwolnienia z podatku przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej oraz dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.

3. Zniesienie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych
z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, gwarancji i poręczeń), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.

4. Wprowadzenie podatku od przerzuconych dochodów w wysokości 19%, w przypadku wybranych transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu ustawowych warunków.

5. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.

 

II.  Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.


1. Zniesienie możliwości obniżania podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenie odliczanej od dochodu ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów nie przekroczy ustawowych limitów. Zasady korzystania z ulgi przy poborze zaliczek i w zeznaniach rocznych.

2. Nowa skala podatkowa, podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek i kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali

3. Nowe zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci.

4. Nowe zasady opodatkowania najmu, opodatkowanie najmu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

5. Nowe zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykupionych po zakończeniu umowy leasingu.

6. Zmiany w zakresie rozliczania przychodów z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników.

7. Nowe zwolnienie z podatku przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.

8. Nowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


III.    Zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

1. Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

2. Zmiany w zakresie możliwości stosowania kopii certyfikatów rezydencji w przypadku poboru podatku u źródła.

3. Zmiany w zakresie cen transferowych, obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz składania informacji o cenach transferowych.

4. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności i wyłączenia z kup wartości pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz przychodów pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

5. Nowe zasady zaliczania do przychodów z działalności kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego, po przekroczeniu ustawowo określonego limitu kwotowego.

6. Obniżenie limitu wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

7. Zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

8. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe, podwyższenie limitu odliczeń kosztów kwalifikowanych.

9. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów np. wybranych kosztów reklamy.

10. Nowa ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu z działalności, w ramach ustawowych limitów, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

11. Odpowiedzi na pytania uczestników.


IV.    Podatek od towarów i usług.

1. Krajowy System e-Faktur

a) Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, rozliczania i korygowania takich faktur przez sprzedawcę i nabywcę.

b) Termin wejścia w życie nowych przepisów i możliwości stosowania faktury ustrukturyzowanej.

c) Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.

2. Zniesienie możliwości składania kwartalnych deklaracji w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, którzy wbrew obowiązkowi nie zapewnili możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.

3. Wprowadzenie nowego terminu zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, w przypadku podatników dokonujących sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on line i otrzymujących płatności zrealizowane z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, po spełnieniu ustawowych warunków.

4. Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku, w przypadku świadczenia na rzecz podatników usług finansowych i innych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 uptu.


Osoba prowadząca:

Tomasz Wojewoda – Wykładowca, prelegent, trener, dydaktyk i szkoleniowiec w zakresie szkoleń z obszaru podatków (CIT, PIT i VAT). Wybitny specjalista z zakresu podatków. Osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce.

Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.plZAPRASZAMY !!!

Szkolenie On-line pt.

Pliki do pobrania

Polecane

Newsletter

Zapisz się