• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Szkolenie „Gospodarka odpadami w firmie komunalnej i gminie po zmianach przepisów w 2023r.” - 20.10.2023

Szkolenie „Gospodarka odpadami w firmie komunalnej i gminie po zmianach przepisów w 2023r.” - 20.10.2023

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

 „Gospodarka odpadami w firmie komunalnej i gminie po zmianach przepisów w 2023r.”

Gospodarowanie odpadami, w szczególności komunalnymi po wprowadzonych zmianach przepisów prawa może ulec zdecydowanym zmianom. Z organizowanych przez gminy systemów odbioru  i zagospodarowania odpadów mogą zniknąć niektóre rodzaje odpadów. Proponowane szkolenie przybliży wprowadzone modyfikacje  prawne i pozwoli przygotować się do reorganizacji systemu.


Termin szkolenia:       20.10.2023 r., godzina 09.30 – 14.00
Miejsce szkolenia:       Szkolenie stacjonarne, Przemyśl, ul. Lwowska 9, Budynek MZK w Przemyślu, I piętro
Czas trwania:               6  godzin dydaktycznych + 3 przerwy (w tym przerwa obiadowa)
Wykładowca:               Anna Panek-Kisała
Cena obejmuje:          360,00 zł netto/osobę + 23% VAT
                                      330,00 zł netto/osobę +23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad oraz serwis kawowy).

Dla kogo:  
Szkolenie skierowane jest do pracowników gmin (urzędy gmin, urzędy miast i gmin, urzędy miasta) oraz pracowników i osób zarządzających w firmie komunalnej. 

Cel i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami.


Program szkolenia:
1.    Wyjaśnienie definicji odpadowych:
•    Odpady
•    Odpady komunalne
•    Odpady obojętne
•    Posiadacz odpadów
•    Wytwórca odpadów
•    Magazynowanie odpadów
•    Recykling
•    Odzysk
•    Odzysk materiałów
•    Odpady palne/ odpady niepalne
•    ponowne użycie
•    przygotowanie do ponownego użycia
•    selektywne zbieranie
•    prace ziemne
•    odpady budowlane
•    system rozszerzonej odpowiedzialności producenta
•    zapobieganie powstawaniu odpadów

2. Jakie odpady z działalności gospodarczej będą odpadami komunalnymi
•   jak zweryfikować poprawność oddawania odpadów
•   czy odpady komunalne muszą być magazynowane odrębnie od innych odpadów o podobnym charakterze
3.  Odpady z handlu i usług (np. gastronomii) jako odpady komunalne – skutki dla podmiotów oraz  gmin i zakładów odbierających odpady
4.  Wprowadzenie kaucji i jej wpływ na możliwości przekazania odpadów do recyklingu
•    jakie odpady będą objęte kaucjami
•    jak wprowadzenie kaucji wpłynie na ilość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (zmiana zawartości żółtego i  zielonego worka)
•    co z odpadami objętymi kaucją, a znajdującymi się w odbieranych odpadach
•    podmiot reprezentujący jako organizujący system kaucyjny
•   kto może zaliczyć do recyklingu odpady opakowaniowe zebrane w systemie kaucyjnym i przekazane do recyklingu
•    które gminy zyskają, a które stracą na wprowadzeniu systemu kaucyjnego
5.    Jakich odpadów selektywnie zebranych nie możemy ująć w wyliczeniu poziomów recyklingu
6.    Które odpady wytworzone w wyniku segregacji mogą być uwzględnione w wyliczaniu poziomu recyklingu
7.    Ustawa „plastikowa” czy daje możliwości gminom pozyskania środków finansowych na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
8.    Kody odpadów z grupy 20 wyłączone z odpadów komunalnych
•    Rodzaje odpadów nie będących odpadami komunalnymi
•    Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dla odpadów z grupy 20
•    Sprawozdawczość inna niż komunalna
9.    Kiedy odpady komunalne są wyłączone ze sprawozdawczości komunalnej
•    Sprzątanie – wytwarzanie odpadów
•    W jaki sposób uwzględniać odpady w systemie
10.    Czy w Twojej gminie należy zweryfikować/zmienić system gospodarowania odpadami komunalnymi
11.    Odbieranie odpadów z PSZOK na jakich zasadach może być prowadzone  (błędy w zapisach SIWZ)
12.    Czy Stacja Przeładunkowa musi posiadać zezwolenie na zbieranie
13.    Kontrola wytwórców odpadów komunalnych przekazujących odpady na podstawie umowy (co 2 lata) – jak ją przeprowadzić, jak sprawdzić spójność z aktem prawa miejscowego.
14.    Konsultacje.


Osoba prowadząca:
Anna Panek-Kisała – posiada doświadczenie teoretyczne i praktyczne w realizacji obowiązków ustawowych, współpracuje z gminami, firmami komunalnymi.  Przeprowadzała kontrole gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, analizowała wnioski i wydawała decyzje administracyjne. Członek zespołu doradczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska.
Źródło grafiki:
https://pl.freepik.com

Kontakt:

Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: brp@parr.pl

ZAPRASZAMY !!!

Szkolenie „Gospodarka odpadami w firmie komunalnej i gminie po zmianach przepisów w 2023r.”  - 20.10.2023

Pliki do pobrania

Polecane