• wcag

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024

Rada Nadzorcza Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Przemyślu działając w związku z § 23 pkt. 7 Statutu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
oraz § 13 pkt. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej PARR S.A.

zaprasza do składania ofert w sprawie
wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna (PARR S.A.) za rok obrotowy 2023 i 2024.

Badaniu podlegać będzie sprawozdanie finansowe PARR S.A. obejmujące: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Okres objęty badaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023 r. oraz 01.01.2024 - 31.12.2024 r.

Sprawozdania finansowe PARR S.A. zostaną przekazane wykonawcy badania najpóźniej w terminie do dnia 28.03.2024 r.  oraz do dnia 28.03.2025 r.

 
Badanie powinno spełniać wymogi:
 • Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • Krajowych standardów  badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
 Oczekiwany termin realizacji badania:

 1)        za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. :
a)      rozpoczęcia badania: 21.12.2023 r.
b)      zakończenie badania: 15.03.2024 r.

2)        za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. :
a)      rozpoczęcia badania: 01.12.2024 r.
b)      zakończenie badania: 15.03.2025 r.

 
Zakładany harmonogram wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie badania:
·      50% wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok będzie płatne w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia badania Sprawozdania finansowego za dany rok;

·      50% wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie 14 dni od daty przekazania Sprawozdania z badania dotyczącego badania Sprawozdania finansowego za dany rok.

 
1.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. Złożenie oferty wraz z danymi oferenta oraz podpisami osób działających w jego imieniu,
 2. Przedłożenie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru,
 3. Złożenie oświadczenia zapewniającego bezstronność i niezależność opinii o sprawozdaniu,
 4. Wykazanie się doświadczeniem w badaniu co najmniej jednego sprawozdania finansowego spółek- instytucji wspierających biznes (Organizacji Wspierania Biznesu OWB),
 5. Wskazanie osób – biegłych rewidentów (wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego), którzy przeprowadzą badanie sprawozdania finansowego PARR S.A. w Przemyślu za 2023 i 2024 r., oraz będą uczestniczyć w inwentaryzacji,
 6. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy na badanie sprawozdania finansowego, widniejącej na stronie: www.parr.pl,
 7. Złożenie oferty obejmującej okres dwóch lat (2023-2024) oraz łącznej ceny za badanie sprawozdania za dwa lata.
 
2.    TERMIN SKŁADNIA OFERT:

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego PARR S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024”

należy składać listownie lub osobiście, w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r., do godz. 14.30, na  adres: 
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl. 
Decyduje data wpływu do siedziby PARR S.A.
 
3. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Nadesłane oferty zostaną rozpatrzone przez Radę Nadzorczą PARR S.A., która dokona wyboru Wykonawcy zamówienia. Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 15.20. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania, po czym niezwłocznie jest zobowiązany do podpisania umowy z kierownikiem jednostki. Zastrzega się prawo zmiany warunków lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

4. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert jest niejawne. Określa się następujące kryteria wyboru firmy audytorskiej:
a.  oferowana cena wykonania zamówienia – waga 80%. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę.
b.  doświadczenie w zakresie badania sprawozdań spółek - instytucji wspierających biznes (Organizacji Wspierania Biznesu OWB) – waga 20%. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca największą liczbę badanych spółek instytucji wspierających biznes (Organizacji Wspierania Biznesu OWB).

  
Szczegółowe informacje:
Tel. 881 363 197

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024

Pliki do pobrania

Polecane