• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia (SWZ) zgodnie z nowym Prawem Zamówień Publicznych? - szkolenie on-line - 30.04.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia (SWZ) zgodnie z nowym Prawem Zamówień Publicznych? - szkolenie on-line - 30.04.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia (SWZ) zgodnie z nowym
Prawem Zamówień Publicznych?
- szkolenie on-line


Termin szkolenia:         30.04.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 8 godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                 Grzegorz Czaban
Koszt uczestnictwa:     300,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających - w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Cel szkolenia:
•    omówienie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia,
•    przygotowanie uczestników do prowadzenia postepowań wg nowej ustawy PZP, w tym do realizacji zadań związanych z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ.

Korzyści:
Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności takie jak:
•    tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
•    weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
•    wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
•    analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji,
•    dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadami wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.

Program szkolenia:
1.DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
a) Co to są dokumenty zamówienia?
b) W jakich trybach wymagany jest SWZ, a w jakich OPiW?
c) Wymagana forma dokumentów zamówienia. Czy osoby sporządzające SWZ i OPiW musza posiadać podpis elektroniczny?
d) W jaki sposób należy zapewnić dostęp do dokumentów zamówienia?
e) Istotne zmiany dotyczące udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia.
2.JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)?
a) Co się zmieniło w przepisach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia?
b) Jak prawidłowo sporządzić informację o przedmiotowych środkach dowodowych?
• Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
• Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych
• Zmiany dotyczące uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych?
c) Jak należy podawać termin wykonania zamówienia w SWZ po wejściu w życie nowej ustawy Pzp? Omówienie niedopuszczalnych sposobów podawania terminu wykonania zamówienia.
d) Rewolucja w zakresie podstaw wykluczenia.
• Zmniejszenie liczby obligatoryjnych podstawy wykluczenia
• Zmiana sposobu weryfikacji okoliczności złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
• Jak zmiana definicji „wykonawcy” wpływa na podstawy wykluczenia z postępowania?
• Istotne zmiany dotyczące fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania
e) Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
• Nowe warunki udziału w postępowaniu.
•Co to jest zdolność do występowania w obrocie prawnym? Czy można wymagać aby o udzielenie zamówienia ubiegali się wyłącznie Wykonawcy wpisani do KRS?
• Zapisy, które warto zamieścić w SWZ w związku ze zmianami dotyczącymi polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców.
•Co konsorcjum lub Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi złożyć wraz z ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
f) Podmiotowe środki dowodowe
• Definicja „podmiotowych środków dowodowych”
• Jak prawidłowo sporządzić w SWZ wykaz podmiotowych środków dowodowych
• Zmiany dotyczące formy podmiotowych środków dowodowych
• Jak składać, uzupełniać, poprawiać podmiotowe środki dowodowe?
• Czy jest możliwe uzupełnienie pełnomocnictw po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
3. ZAPISY SWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
a) Jak sporządzić wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej?
b) Wymagana forma oferty.
c) Jak składać i weryfikować podpis zaufany?
d) Jak składać i weryfikować podpis osobisty?
e) Zapisy SWZ dotyczące sesji otwarcia ofert BEZ udziału Wykonawców
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PO WEJŚCIU W ŻYCIE NOWEJ USTAWY PZP
a) Zmiany dotyczące form, w jakich wadium może być wnoszone.
b) Zmiany dotyczące maksymalnej wysokości wadium.
c) Nowe zasady zwrotu wadium.
d) Jak zwracać wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia?
5.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
a) W jaki sposób należy podać termin związania ofertą po wejściu w życie nowej ustawy Pzp?
b) Zmiany dotyczące długości terminów związania ofertą.
c) Zmiany dotyczące przedłużania terminu związania ofertą.
d) Czy należy zmienić termin związania ofertą w sytuacji przedłużania terminu składania ofert?
e) Nowa procedura postępowania w sytuacji, gdy oferta nie zostanie wybrana przed upływem terminu związania ofertą.
f) Co to jest „pisemna zgoda”?
6.ZMIANY DOTYCZĄCE KRYTERIÓW OCENY OFERT
a) Liberalizacja podejścia do kryterium najniższej ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
b) Czy należy podawać wagę kryterium najniższej ceny, jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert?
7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ISTOTNE ZMIANY
a) Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych).
b) Określenie obowiązkowych postanowień umownych.
c) Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
d) Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych.
e) Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
a) Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy Pzp?
b) Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian.
c) Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia będą prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz materiały w formacie PDF - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Osoba prowadząca:
GRZEGORZ CZABAN – ekspert Prawa zamówień publicznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych; absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych odbytych w ramach programu „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee i Milwaukee County Procurement Division, U.S.A., autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Tryb podstawowy w nowej ustawie Pzp, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych.
Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach, Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości, Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik, Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania); Ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.), Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” „Bariery i postulaty zmian przepisów, występujących w aplikowaniu i wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich przygotowane przez Ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich” (2008 i 2009 r.). Kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych organizowanego przez Apexnet.

Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane