• wcag

     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
     ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (+48 16) 633 63 88, e-mail: info@parr.pl

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line - 29.01.2021 r.

Powrót do listy kategorii
Archiwum szkoleń

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line - 29.01.2021 r.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu:

Nowe Prawo Zamówień Publicznych po 1 stycznia 2021 - szkolenie on-line


Termin szkolenia:         29.01.2021 r., godzina 09.00
Miejsce szkolenia:        Szkolenie on-line
Czas trwania:                 8 godzin dydaktycznych + 3 przerwy
Wykładowca:                 Grzegorz Czaban
Koszt uczestnictwa:     320,00 zł netto + 23% VAT (cena obejmuje dostęp do platformy internetowej)

Dla kogo:   
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za realizację umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, audytorzy i kontrolerzy zamówień publicznych.

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z nowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Nowe zasady dotyczą nie tylko udzielania zamówień, ale również m.in. składania ofert, wezwań, wyboru oferty. Znajomość zmienionych przepisów będzie niezbędna przy udzielaniu zamówień w 2021 r.

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie nowego aktu prawnego stanowiącego podstawę krajowego systemu zamówień publicznych, zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r., dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów, przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów.

Program szkolenia:
1.    Zamówienia bagatelne:
a)    Rezygnacja z zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu wynosi 50 000 zł – 130 000 zł.
b)    Planowany nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000 zł.:
•    Kto będzie musiał zamieszczać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
•    Gdzie należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
•    Wymagana zawartość ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
•    Sankcje za niezamieszczenie tego ogłoszenia.

2.    Analiza potrzeb i wymagań
a)    Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
b)    Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
c)    W jakiej formie powinna być dokonana analiza potrzeb i wymagań?
d)    Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?

3.    Raport z realizacji zamówienia
a)    Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
b)    Co musi zawierać ten raport?
c)    Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

4.    Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
a)    Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
b)    Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
c)    Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
d)    Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
e)    Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

5.    Informacja o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
a)    Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
b)    W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
c)    Co musi zawierać taka informacja?

6.    Konflikt interesów
a)    Co to jest konflikt interesów?
b)    Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, a kiedy o istnieniu konfliktu interesów?
c)    Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności?
d)    Jakie są konsekwencje braku złożenia oświadczeń o niekaralności i braku istnienia konfliktu interesów?
e)    W jakiej formie muszą być złożone te oświadczenia?

7.    Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%

8.    Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)

9.    Składanie i otwarcie ofert
a)    W jakiej formie należy złożyć ofertę?
b)    Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert
c)    Zasady postepowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego

10.    Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE

a)    Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
b)    Tryb podstawowy – warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów

11.    Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego
a)    Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
b)    Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
c)    Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.


Szkolenie on-line - podstawowe informacje:
1.    Zajęcia będą prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu.
2.    Do obsługi portalu polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla.
3.    Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu oraz materiały w formacie PDF - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numerów telefonu na wypadek problemów technicznych.
4.    Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.
5.    Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
6.    PARR S.A. oraz prowadzący szkolenie nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.


Osoba prowadząca:
GRZEGORZ CZABAN – ekspert Prawa zamówień publicznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych; absolwent specjalistycznych studiów z zakresu zamówień publicznych odbytych w ramach programu „Polish Public Administrators Municipal Training Program” na Uniwersytecie Wisconsin – Milwaukee i Milwaukee County Procurement Division, U.S.A., autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Tryb podstawowy w nowej ustawie Pzp, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych.
Przebieg procedur po ostatnich nowelizacjach, Historia ustawy o zamówieniach publicznych – od okresu międzywojennego do teraźniejszości, Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik, Zamówienia publiczne – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania); Ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds Deregulacji zajmującej się nową ustawą - Prawo zamówień Publicznych (2020 r.), Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy dotyczącą podwykonawstwa i podniesienia progu bagatelności (2013 i 2014 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” „Bariery i postulaty zmian przepisów, występujących w aplikowaniu i wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich przygotowane przez Ekspertów Instytutu Konsultantów Europejskich” (2008 i 2009 r.). Kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych organizowanego przez Apexnet.


Dodatkowe informacje:
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy ilość uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 10 osób.

Kontakt:
Agnieszka Muzyczka, tel. 881 363 197, e-mail: agnieszkamuzyczka@parr.pl
Robert Sudoł, tel. 578 363 196, e-mail: robertsudol@parr.pl


ZAPRASZAMY !!!

Polecane